| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Abecedně

Přehled přihlášených (abecední)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Justiciabilita práva životního prostředí v ČR
 2. Mgr. Michal ANTOŠ, Česká republika
  Vybrané otázky rozhodování per rollam
 3. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Působnost valné hromady a limity jejích smluvních modifikací
 4. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Stát a právnické osoby veřejného práva v řízení o ústavních stížnostech
 5. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Odklony a možnosti jejich častějšího využití v trestním řízení.
 6. Josef BÁRTŮ, Česká republika
  Lhůty pro odstoupení a vrácení zboží u smlouvy uzavřené se spotřebitelem distančním způsobem
 7. Mgr. Markéta BEDNÁŘOVÁ, Česká republika
  Právo na přístup k soudu ve vízovém řízení
 8. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Vymezení objektů památkové péče v návaznosti na omezení práv vlasntíků
 9. Mgr. Vladislav BERNARD, Česká republika
  Včasnost zásahové žaloby proti místnímu šetření soutěžního úřadu
 10. Aneta BERNARDOVÁ, Česká republika
  Ohrožují patenty lidského genomu vývoj lékařské péče?
 11. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Etické a právní otázky medicínského výzkumu v chirurgických oborech
 12. Anna BLECHOVÁ, Česká republika
  Umělá inteligence: výzva pro regulaci, regulace výzvy
 13. Gabriela BREJCHOVÁ, Česká republika
  Právní povaha řízení o vysovení neplatnosti orgánu obchodní korporace
 14. Luboš BRIM, Česká republika
  Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení získaného na základě oboustranně zavazující smlouvy
 15. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
  Dotace na ochranu práv průmyslového vlastnictví
 16. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Výzvy pro Evropskou unii v oblasti společné zemědělské politiky
 17. Mgr. Adam COUFAL, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu v českém trestním řízení
 18. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
  Zásada ne bis in idem ve finančním právu
 19. Mgr. David ČEP, Česká republika
 20. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Fondové investování do kryptoměn
 21. JUDr. Ing. Radovan DÁVID, Ph.D., Česká republika
  Procesní aspekty určování a popírání rodičovství
 22. Mgr. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Specifika informovaného souhlasu u dětí a osob s omezenou svéprávností
 23. Kateřina DLABAJOVÁ, Česká republika
  Práva podnikatele v souvislosti s dispozicí s obchodní firmou
 24. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  bude upřesněno
 25. Žaneta DOČKALÍKOVÁ, Česká republika
  GDPR a zpracování osobních údajů pro účely medicínského výzkumu
 26. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Přístup k Meziamerickému soudu pro lidská práva
 27. Mgr Radek DŘEVĚNÝ, Česká republika
  Cesta Klášteru v Louce u Znojma mezi Národní kulturní památky
 28. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Obmedzenia a povinnosti vlastníka kultúrnej pamiatky
 29. JUDr. Bohumil DVOŘÁK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Pojem opravného prostředku
 30. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Kriminální zpravodajství: nástin definice
 31. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Úprava dodatečného výkonu hlasovacího práva ve stanovách akciové společnosti
 32. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Několik poznámek k promlčení směnečného vyplňovacího práva
 33. Mgr. Marianna DŽAČKOVÁ, Slovensko
  Využívanie moderačného oprávnenia v správnom súdnictve v Slovenskej republike
 34. Mgr. Markéta ETLÍKOVÁ, Česká republika
 35. Nela FALTUSOVÁ, Česká republika
  Postupy etických komisí při testování medikamentů na osobách, které o sobě nemohou samostatně rozhodovat
 36. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
  Precedenční účinky rozsudků Soudního dvora EU
 37. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Notifikační povinnost vůči valné hromadě v případech střetu zájmů
 38. Dominik FOJT, Česká republika
  Evropský zatýkací rozkaz – krok správným směrem?
 39. Zuzana FRANTÍKOVÁ, Česká republika
  Promlčení a prekluze u práv z vadného plnění
 40. Mgr. Dominika GALAJDOVA, Česká republika
  Sui generis databázová práva a jejich aplikace na výstupy umělé inteligence
 41. JUDr. Barbora GONSIOROVÁ, Česká republika
  Soudní výluka podle § 26 zákona o státním občanství
 42. Mgr. Jan GREPL, Česká republika
  Některé aspekty ochrany osobnosti před zásahy psaným projevem
 43. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Vývoj právní úpravy přístupu k rodičovství v českém právním řádu
 44. Mgr. Jan HAK, Česká republika
  Kauza Šantovka Tower – kdo s koho?
 45. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Vyhledávání právních informací: Je horším právníkem člověk nebo umělá inteligence?
 46. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
 47. Mgr. Renáta HAVELKOVÁ, Česká republika
  Práva subjektu údajů ve světle GDPR
 48. Mgr. Jana HAVLOVÁ, Česká republika
  Osoby se zdravotním postižením a jejich právo na přístup k soudu
 49. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Mandatorní mediace: překážka uplatnění práva na přístupu k soudu?
 50. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
  Kumulativní hlasování
 51. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Zásahy valné hromady do obchodního vedení
 52. Jaroslav HROCH, Česká republika
 53. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Odporovatelnost usnesení valné hromady aciové společnosti
 54. JUDr. Radim CHARVÁT, Ph.D., LL.M., Česká republika
 55. JUDr. Marek CHUDOBA, Česká republika
  Vybrané faktory omezující přístup k soudu se zvláštním zaměřením na vztah správního a soudního řízení.
 56. Kamil JELÍNEK, Česká republika
  Přezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření
 57. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Moderační právo ve správním soudnictví
 58. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
 59. Ing. Mgr. František KASL, Česká republika
  Distanční výkon práv u obchodních společností při využití elektronických prostředků
 60. Mgr. Ondřej KAŠPAR, Česká republika
 61. Mgr., Bc. Maroš KATKOVČIN, Slovensko
  Právne a ekonomické aspekty digitálnych platidiel ako alternatívnych prostriedkov výmeny
 62. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Právo na přístup k soudu ve věci ochrany před registrací kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci
 63. JUDr. Hana KELBLOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Problematika terminologie a systémů ochrany zeměpisných označení
 64. Ing. Radka KLUSÁČKOVÁ, Česká republika
  Neplatnost rozhodnutí jiného orgánu obchodní korporace přijatého mimo působnost valné hromady
 65. Miroslav KNOB, Česká republika
  Přezkum veřejných zakázek malého rozsahu
 66. Mgr. Bc. Tomáš KOČAŘ, Česká republika
  Analýza možných rizik pro práva cestujících souvisejících s chystanou novelou nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpožděn
 67. Viktor KOLMAČKA, Česká republika
  Svolání valné hromady
 68. Martin KORNEL, Česká republika
 69. Petra KOTKOVÁ, Česká republika
  Civilní status transgender v českém právním řádu
 70. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Problematické aspekty práv poškozeného v přípravném řízení trestním
 71. Kamil KOVAŘÍČEK, Česká republika
  Přípustnost nedobrovolného příplatku v akciové společnosti
 72. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Výkon trestu domácího vězení a jeho kontrola
 73. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Bude upřesněno
 74. Aneta KRÁLOVÁ, Česká republika
  Institut nepřijatelnosti dle § 104a s. ř. s. jako možné riziko odepření práva na přístup k soudu
 75. Mgr. Alžběta KRAUSOVÁ, LL.M., Česká republika
  Umělý velký bratr: Jak může používání osobních asistentů a chatbotů s umělou inteligencí ovlivnit naše soukromí?
 76. Michal KUK, Česká republika
  Service design v přístupu k justici
 77. Mgr. Hana KÚKOLOVÁ, Česká republika
  K (ne)využívání institutu narovnání a úvaha nad prohlášením obviněného o spáchání skutku
 78. Jan KUPČÍK, Česká republika
  Odpovědnost předsedy valné hromady
 79. Mgr. Jana KVASNICOVÁ, Česká republika
  Oběť diskriminace a její přístup k soudu
 80. Mgr. Anna LAJČÍKOVÁ, Česká republika
  Vybrané problémy ochrany kulturních hodnot v územním plánování
 81. Petra LANČOVÁ, Česká republika
  Editace genomu jako naléhavá etická otázka
 82. Anna LÁNÍČKOVÁ, Česká republika
  Spolupráce EU a třetích zemí při navracení neregulérních migrantů
 83. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 84. Eva LÁSKOVÁ, Česká republika
  Zajištění cizince a přístup k soudu dle zákona o pobytu cizinců
 85. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Opravné prostředky a vedlejší intervence
 86. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 87. Mgr. Martin LEBEDA, Ph.D, Česká republika
 88. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Intertemporální problémy zákonného předkupního práva spoluvlastníků a související otázky
 89. Mgr. Katarína LEGEMZOVÁ, Česká republika
 90. JUDr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
  Distanční výkon práv u obchodních společností při využití elektronických prostředků
 91. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Knight Rider II: Kam se poděl Michael?
 92. Mgr. Ľudovít MÁČAJ, Slovensko
  Využívanie moderačného oprávnenia v správnom súdnictve v Slovenskej republike
 93. Mgr. Tereza MALIŠOVÁ, Česká republika
  Změna konstantní judikatury vysokých soudů jako důvod pro nepromlčení práva?
 94. Jan MALÝ, Česká republika
 95. Mgr. Anton MARTVOŇ, Ph.D., Slovensko
  Pamiatkový úrad a konflikt záujmov pri výkone reštaurátorskej činnosti
 96. Mgr. et Mgr. Luboš MAZANEC, Česká republika
  Rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
 97. Karolína MENŠÍKOVÁ, Česká republika
  Tvorba obchodní firmy a obecné požadavky na název právnické osoby, zákaz klamavosti a zaměnitelnosti
 98. Martin MIČKAL, Česká republika
  Zásada kontradiktornosti ve světle probíhající rekodifikace trestního práva procesního
 99. JUDr. Lenka MIČKALOVÁ, Česká republika
  Kompetenční výluky, osvobození od soudního poplatku a bezplatné právní zastoupení v soudním řízení správním
 100. Mgr. Jana MLÝNKOVÁ, Česká republika
  Doby a lhůty v právu upravujícím nájem bytu a domu
 101. Mgr., Bc. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
  bankovní poplatek ad absurdum
 102. JUDr. Mirosla ONDRÚŠ, Česká republika
  Právní povaha částí lidského těla
 103. Mgr. Sabina ONDŘEJCOVÁ, Česká republika
  Vztah času a účelu v rámci svěřenského fondu
 104. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Sťažnosť ako opravný prostriedok
 105. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Nahradenie väzby elektronickým monitoringom
 106. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Kolize právního, biologického a sociálního otcovství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 107. JUDr. Daniel PAĽKO, PhD., Slovensko
  Náhodné prideľovanie podaní z pohľadu českej a slovenskej ústavnoprávnej jurisprudencie
 108. JUDr. Ingrida PAPÁČOVÁ, Slovensko
  Práva príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v konaní pred súdom
 109. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
  Čas ve věcném záměru civilního řádu soudního
 110. Mgr. Martin PEŤKO, Slovensko
  Sťažnosť ako opravný prostriedok
 111. Jakub POHL, Česká republika
  Možnosti ovlivnění a inspirace úpravy obchodní firmy a ochranné známky
 112. JUDr. Petr POSPÍŠIL, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Některé otázky spojené s výkonem působnosti valné hromady akciové společnosti radou obce (kraje)
 113. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Význam času v rozvodovém právu v letech 1918-1938
 114. Daniela PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
  Právní kvalifikace operací v prostředí kyberprostoru
 115. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Permanentní oslabování přípravného řízení
 116. Jan PRŮDEK, Česká republika
  Postavení kulturních památek v trestním právu národním i mezinárodním
 117. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Účast akcionáře na valné hromadě a otázky spojené s jeho zastoupením
 118. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  Vybrané dopady novely stavebního zákona z pohledu památkové péče
 119. JUDr. Zdeněk PULKRÁBEK, Ph.D., Česká republika
  Vázanost odvolacího soudu odvolacími důvody
 120. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
 121. Mgr. Alena PUMPRLOVÁ, Česká republika
  Přezkum předpisů profesních komor
 122. Mgr. Štěpán RICHTER, Česká republika
  Směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu v kontextu strategie Jednotného digitálního trhu EU
 123. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Evropské mezinárodní právo soukromé v podmínkách Brexitu - zaměřeno na doložky o volbě soudu (a jejich osud)
 124. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 125. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Možnost zavedení institutu nepřijatelnosti ústavní stížnosti jako mechanizmu regulace nápadu
 126. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Základní systematika následků vad usnesení valných hromad
 127. Jan SCHEUER, Česká republika
  Knight Rider II: Kam se poděl Michael?
 128. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Procesní podmínky zahlazení odsouzení
 129. Mgr. Ivo SMRŽ, Ph.D., Česká republika
  Poskytování zdravotních služeb začínajícími lékaři a s tím související občanskoprávní odpovědnost
 130. Anežka STATEČNÁ, Česká republika
  Procesní otázky omezení svéprávnosti člověka
 131. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě autorských práv ve světle související evropské legislativy
 132. Matej STRITESKY, Česká republika
  Postupy etických komisí při testování medikamentů na osobách, které o sobě nemohou samostatně rozhodovat
 133. Mgr. Karel SUDA, Česká republika
  Změna pohlaví a manželský status v lidskoprávní perspektivě
 134. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Přípustnost ústavní stížnosti v návaznosti na řádné vyčerpání předchozích procesních prostředků poskytnutých k ochraně práva
 135. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
  Usnášeníschopnost valné hromady akciové společnosti
 136. Hana ŠERÁ, Česká republika
  Počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody
 137. JUDr. Katarína ŠEVCOVÁ, PhD., Slovensko
  Slovenský a Český pohľad na obnovu konania v civilnom procese
 138. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
 139. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  Přístup k soudu ve věcech volebních
 140. Josef ŠÍP, Česká republika
  Financování volebních kampaní
 141. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Procesněprávní úprava určování a popírání mateřství
 142. Mgr. Jana ŠMELKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vyvlastnenie ako nástroj ochrany kultúrnych pamiatok v podmienkach SR
 143. JUDr. Martin ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Čas jako předmět závazku v pracovním právu
 144. JUDr. Bc. Martin ŠOLC, Česká republika
  Časová hranice výzkumu na lidském embryu in vitro ve světle čl. 18 Úmluvy o biomedicíně
 145. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Evropská unie jako garant energetické bezpečnosti: principy evropské strategie energetické bezpečnosti a nástroje práva EU
 146. Martin ŠVÉDA, Česká republika
  Základní služba podle zákona o kybernetické bezpečnosti v odvětví chemického průmyslu
 147. JUDr. Adam TALANDA, Česká republika
 148. JUDr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
 149. JUDr. Jakub VALC, Česká republika
 150. JUDr. Zoltán VALENTOVIČ, Slovensko
  Nahradenie väzby elektronickým monitoringom
 151. Mgr. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Vydržení vlastnického práva v zákoně 89/2012 Sb.
 152. Mgr. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
 153. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Vybrané otázky práva na vysvětlení
 154. Filip VLČEK, Česká republika
  Základní otázky právní regulace Bitcoinu
 155. Mgr. Jiří VODIČKA, Česká republika
  Zamyšlení nad unijní regulací automobilových emisí
 156. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
  Působnost valné hromady a limity jejích smluvních modifikací
 157. Mgr. Radek VOJTEK, Česká republika
  Evropská a bankovní unie z tuzemského ústavněprávního pohledu aneb House Divided: Half Free, Half Slave?
 158. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
  Regulace cen a cenová kontrola
 159. Lukáš WEISS, Česká republika
  Konflikt práva na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání a práva na užívání ochranné známky
 160. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
  Ochrana kulturních památek v kontextu horního práva
 161. Mgr. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Péče lege artis nelékařů
 162. JUDr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Posílená spolupráce v evropském právu rodinném – krok vpřed, nebo překážka evropské integrace?
 163. Mgr. Jan ZIBNER, Česká republika
 164. Zuzana ZOLÁKOVÁ, Slovensko
  Ochrana osobních údajov v kotexte judikatury Európského súdu pre ludské práva
 165. JUDr. Jakub ŽÁK, Slovensko
  Chargeback v prípade nedodania tovaru alebo služby
 166. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a proces nominace a zápisu jednotlivých památek
 167. Mgr. Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Česká republika

nahoru