| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Abecedně

Přehled přihlášených (abecední)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Justiciabilita práva životního prostředí v ČR
 2. Mgr. Michal ANTOŠ, Česká republika
  Vybrané otázky rozhodování per rollam
 3. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Působnost valné hromady a limity jejích smluvních modifikací
 4. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Stát a právnické osoby veřejného práva v řízení o ústavních stížnostech
 5. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Odklony a možnosti jejich častějšího využití v trestním řízení.
 6. Josef BÁRTŮ, Česká republika
  Lhůty pro odstoupení a vrácení zboží u smlouvy uzavřené se spotřebitelem distančním způsobem
 7. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Vymezení objektů památkové péče v návaznosti na omezení práv vlasntíků
 8. Mgr. Vladislav BERNARD, Česká republika
  Včasnost zásahové žaloby proti místnímu šetření soutěžního úřadu
 9. Aneta BERNARDOVÁ, Česká republika
  Ohrožují patenty lidského genomu vývoj lékařské péče?
 10. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
 11. Anna BLECHOVÁ, Česká republika
  Umělá inteligence: výzva pro regulaci, regulace výzvy
 12. Gabriela BREJCHOVÁ, Česká republika
  Právní povaha řízení o vysovení neplatnosti orgánu obchodní korporace
 13. Luboš BRIM, Česká republika
  Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení získaného na základě oboustranně zavazující smlouvy
 14. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
  Dotace na ochranu práv průmyslového vlastnictví
 15. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Výzvy pro Evropskou unii v oblasti společné zemědělské politiky
 16. Mgr. Adam COUFAL, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu v českém trestním řízení
 17. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
  Zásada ne bis in idem ve finančním právu
 18. Mgr. David ČEP, Česká republika
  K aktuálním proměnám trestního řízení proti právnických osobám
 19. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Fondové investování do kryptoměn
 20. Mgr. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Specifika informovaného souhlasu u dětí a osob s omezenou svéprávností
 21. Kateřina DLABAJOVÁ, Česká republika
  Práva podnikatele v souvislosti s dispozicí s obchodní firmou
 22. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  bude upřesněno
 23. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Přístup k Meziamerickému soudu pro lidská práva
 24. Mgr Radek DŘEVĚNÝ, Česká republika
  Cesta Klášteru v Louce u Znojma mezi Národní kulturní památky
 25. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Obmedzenia a povinnosti vlastníka kultúrnej pamiatky
 26. JUDr. Bohumil DVOŘÁK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Pojem opravného prostředku
 27. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Kriminální zpravodajství: nástin definice
 28. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Několik poznámek k promlčení směnečného vyplňovacího práva
 29. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Úprava dodatečného výkonu hlasovacího práva ve stanovách akciové společnosti
 30. Mgr. Marianna DŽAČKOVÁ, Slovensko
  Využívanie moderačného oprávnenia v správnom súdnictve v Slovenskej republike
 31. Mgr. Markéta ETLÍKOVÁ, Česká republika
  Mediační doložky ve smlouvách uzavíraných se spotřebitelem a právo spotřebitele na přístup k soudu.
 32. Nela FALTUSOVÁ, Česká republika
  Postupy etických komisí při testování medikamentů na osobách, které o sobě nemohou samostatně rozhodovat
 33. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
  Precedenční účinky rozsudků Soudního dvora EU
 34. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Notifikační povinnost vůči valné hromadě v případech střetu zájmů
 35. Dominik FOJT, Česká republika
  Evropský zatýkací rozkaz – krok správným směrem?
 36. Zuzana FRANTÍKOVÁ, Česká republika
  Promlčení a prekluze u práv z vadného plnění
 37. Mgr. Dominika GALAJDOVA, Česká republika
  Sui generis databázová práva a jejich aplikace na výstupy umělé inteligence
 38. JUDr. Barbora GONSIOROVÁ, Česká republika
  Soudní výluka podle § 26 zákona o státním občanství
 39. Mgr. Jan GREPL, Česká republika
  Některé aspekty ochrany osobnosti před zásahy psaným projevem
 40. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Vývoj právní úpravy přístupu k rodičovství v českém právním řádu
 41. Mgr. Jan HAK, Česká republika
  Kauza Šantovka Tower – kdo s koho?
 42. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Vyhledávání právních informací: Je horším právníkem člověk nebo umělá inteligence?
 43. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
 44. Mgr. Renáta HAVELKOVÁ, Česká republika
  Práva subjektu údajů ve světle GDPR
 45. Mgr. Jana HAVLOVÁ, Česká republika
  Osoby se zdravotním postižením a jejich právo na přístup k soudu
 46. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Mandatorní mediace: překážka uplatnění práva na přístupu k soudu?
 47. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
  Kumulativní hlasování
 48. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Zásahy valné hromady do obchodního vedení
 49. Jaroslav HROCH, Česká republika
  Vybrané koncepce alokace autorství děl vytvořených umělou inteligencí
 50. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Odporovatelnost usnesení valné hromady
 51. JUDr. Marek CHUDOBA, Česká republika
  Vybrané faktory omezující přístup k soudu se zvláštním zaměřením na vztah správního a soudního řízení.
 52. Kamil JELÍNEK, Česká republika
  Přezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření
 53. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Moderační právo ve správním soudnictví
 54. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Musí státní zástupce stíhat všechny trestné činy?
 55. Ing. Mgr. František KASL, Česká republika
  Distanční výkon práv u obchodních společností při využití elektronických prostředků
 56. Mgr. Ondřej KAŠPAR, Česká republika
 57. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Právo na přístup k soudu ve věci ochrany před registrací kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci
 58. JUDr. Hana KELBLOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Problematika terminologie a systémů ochrany zeměpisných označení
 59. Ing. Radka KLUSÁČKOVÁ, Česká republika
  Neplatnost rozhodnutí jiného orgánu obchodní korporace přijatého mimo působnost valné hromady
 60. Miroslav KNOB, Česká republika
  Přezkum veřejných zakázek malého rozsahu
 61. Mgr. Bc. Tomáš KOČAŘ, Česká republika
  Analýza možných rizik pro práva cestujících souvisejících s chystanou novelou nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů
 62. Viktor KOLMAČKA, Česká republika
  Svolání valné hromady
 63. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Vybrané případy památkové péče staveb v centru města Zlína
 64. Petra KOTKOVÁ, Česká republika
  Civilní statust trangender v českém právním řádu
 65. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Problematické aspekty práv poškozeného v přípravném řízení trestním
 66. Kamil KOVAŘÍČEK, Česká republika
  Role valné hromady akciové společnosti v procesu příplatkování
 67. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Výkon trestu domácího vězení a jeho kontrola
 68. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Bude upřesněno
 69. Aneta KRÁLOVÁ, Česká republika
  Institut nepřijatelnosti dle § 104a s. ř. s. jako možné riziko odepření práva na přístup k soudu
 70. Mgr. Alžběta KRAUSOVÁ, LL.M., Česká republika
  Umělý velký bratr: Jak může používání osobních asistentů a chatbotů s umělou inteligencí ovlivnit naše soukromí?
 71. Michal KUK, Česká republika
  Service design v přístupu k justici
 72. Mgr. Hana KÚKOLOVÁ, Česká republika
  K (ne)využívání institutu narovnání a úvaha nad prohlášením obviněného o spáchání skutku
 73. Jan KUPČÍK, Česká republika
  Odpovědnost předsedy valné hromady
 74. Mgr. Jana KVASNICOVÁ, Česká republika
  Oběť diskriminace a její přístup k soudu
 75. Mgr. Anna LAJČÍKOVÁ, Česká republika
  Vybrané problémy ochrany kulturních hodnot v územním plánování
 76. Petra LANČOVÁ, Česká republika
  Editace genomu jako naléhavá etická otázka
 77. Anna LÁNÍČKOVÁ, Česká republika
  Spolupráce EU a třetích zemí při navracení neregulérních migrantů
 78. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 79. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Opravné prostředky a vedlejší intervence
 80. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 81. Mgr. Martin LEBEDA, Ph.D, Česká republika
  Zastoupení advokátem při opravných prostředcích
 82. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Superficies solo cedit optikou přechodných ustanovení
 83. Mgr. Katarína LEGEMZOVÁ, Česká republika
 84. JUDr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
  Distanční výkon práv u obchodních společností při využití elektronických prostředků
 85. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Knight Rider II: Kam se poděl Michael?
 86. Mgr. Ľudovít MÁČAJ, Slovensko
  Využívanie moderačného oprávnenia v správnom súdnictve v Slovenskej republike
 87. Mgr. Tereza MALIŠOVÁ, Česká republika
  Změna konstantní judikatury vysokých soudů jako důvod pro nepromlčení práva?
 88. Jan MALÝ, Česká republika
  Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces
 89. Mgr. Anton MARTVOŇ, Ph.D., Slovensko
  Pamiatkový úrad a konflikt záujmov pri výkone reštaurátorskej činnosti
 90. Mgr. et Mgr. Luboš MAZANEC, Česká republika
  Rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
 91. Karolína MENŠÍKOVÁ, Česká republika
  Tvorba obchodní firmy a obecné požadavky na název právnické osoby, zákaz klamavosti a zaměnitelnosti
 92. Martin MIČKAL, Česká republika
  Zásada kontradiktornosti ve světle probíhající rekodifikace trestního práva procesního
 93. JUDr. Lenka MIČKALOVÁ, Česká republika
  Kompetenční výluky, osvobození od soudního poplatku a bezplatné právní zastoupení v soudním řízení správním
 94. Mgr. Jana MLÝNKOVÁ, Česká republika
  Doby a lhůty v právu upravujícím nájem bytu a domu
 95. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
  bankovní poplatek ad absurdum
 96. JUDr. Mirosla ONDRÚŠ, Česká republika
  Právní povaha částí lidského těla
 97. Mgr. Sabina ONDŘEJCOVÁ, Česká republika
  Vztah času a účelu v rámci svěřenského fondu
 98. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Sťažnosť ako opravný prostriedok
 99. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Nahradenie väzby elektronickým monitoringom
 100. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Kolize právního, biologického a sociálního otcovství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 101. JUDr. Daniel PAĽKO, PhD., Slovensko
  Náhodné prideľovanie podaní z pohľadu českej a slovenskej ústavnoprávnej jurisprudencie
 102. JUDr. Ingrida PAPÁČOVÁ, Slovensko
  Práva príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v konaní pred súdom
 103. Mgr. Bc. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Bude upřesněno
 104. Robert PEŠA, Česká republika
  Čas ve věcném záměru civilního řádu soudního
 105. Mgr. Martin PEŤKO, Slovensko
  Sťažnosť ako opravný prostriedok
 106. Magdalena PETRŮ, Česká republika
  Historický vývoj právní úpravy trestných činů proti měně na našem území do nástupu socialismu
 107. Jakub POHL, Česká republika
  Možnosti ovlivnění a inspirace úpravy obchodní firmy a ochranné známky
 108. JUDr. Petr POSPÍŠIL, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Některé otázky spojené s výkonem působnosti valné hromady akciové společnosti radou obce (kraje)
 109. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Význam času v rozvodovém právu v letech 1918-1938
 110. Daniela PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
  Právní kvalifikace operací v prostředí kyberprostoru
 111. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Permanentní oslabování přípravného řízení
 112. Jan PRŮDEK, Česká republika
  Postavení kulturních památek v trestním právu národním i mezinárodním
 113. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Účast akcionáře na valné hromadě a otázky spojené s jeho zastoupením
 114. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  Vybrané dopady novely stavebního zákona z pohledu památkové péče
 115. JUDr. Zdeněk PULKRÁBEK, Ph.D., Česká republika
  Vázanost odvolacího soudu odvolacími důvody
 116. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
  Vztah a limity používání obchodního jména a ochranné známky v judikatuře SDEU
 117. Mgr. Alena PUMPRLOVÁ, Česká republika
  Přezkum předpisů profesních komor
 118. Štěpán RICHTER, Česká republika
  Směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu v kontextu strategie Jednotného digitálního trhu EU
 119. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Evropské mezinárodní právo soukromé v podmínkách Brexitu - zaměřeno na doložky o volbě soudu (a jejich osud)
 120. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 121. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Možnosti regulace nápadu ústavních stížností v ČR
 122. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Základní systematika následků vad usnesení valných hromad
 123. Jan SCHEUER, Česká republika
  Knight Rider II: Kam se poděl Michael?
 124. Eva SIGMUNDOVÁ, Česká republika
  Zajištění cizince a přístup k soudu dle zákona o pobytu cizinců
 125. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Procesní podmínky zahlazení odsouzení
 126. Mgr. Ivo SMRŽ, Ph.D., Česká republika
  Poskytování zdravotních služeb začínajícími lékaři a s tím související občanskoprávní odpovědnost
 127. Anežka STATEČNÁ, Česká republika
  Procesní otázky omezení svéprávnosti člověka
 128. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě autorských práv ve světle související evropské legislativy
 129. Matej STRITESKY, Česká republika
  Postupy etických komisí při testování medikamentů na osobách, které o sobě nemohou samostatně rozhodovat
 130. Jakub STROUHAL, Česká republika
  Rozhodovací činnost ÚHOS v oblasti veřejných zakázek s vazbou na památkovou péči
 131. Mgr. Karel SUDA, Česká republika
  Změna pohlaví a manželský status v lidskoprávní perspektivě
 132. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Přípustnost ústavní stížnosti v návaznosti na řádné vyčerpání předchozích procesních prostředků poskytnutých k ochraně práva
 133. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
  Usnášeníschopnost valné hromady akciové společnosti
 134. Hana ŠERÁ, Česká republika
  Počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody
 135. JUDr. Katarína ŠEVCOVÁ, PhD., Slovensko
  Slovenský a Český pohľad na obnovu konania v civilnom procese
 136. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Jméno jako ochranná známka v kontextu fashion law
 137. Josef ŠÍP, Česká republika
  Přístup k soudu ve věcech volebních
 138. Josef ŠÍP, Česká republika
  Financování volebních kampaní
 139. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Procesněprávní úprava určování a popírání mateřství
 140. Jan ŠMAKAL, Česká republika
  Čl. 36 odst. 1 Listiny jako samostatné kritérium přístupu k soudu
 141. Mgr. Jana ŠMELKOVÁ, Slovensko
  Vyvlastnenie ako nástroj ochrany kultúrnych pamiatok v podmienkach SR
 142. JUDr. Martin ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Čas jako předmět závazku v pracovním právu
 143. JUDr. Bc. Martin ŠOLC, Česká republika
  Časová hranice výzkumu na lidském embryu in vitro ve světle čl. 18 Úmluvy o biomedicíně
 144. Mgr. Ing. Martin ŠTĚRBA, Česká republika
  Volba firmy v podnikání a její důležitost
 145. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Evropská unie jako garant energetické bezpečnosti: principy evropské strategie energetické bezpečnosti a nástroje práva EU
 146. Martin ŠVÉDA, Česká republika
  Základní služba podle zákona o kybernetické bezpečnosti v odvětví chemie
 147. JUDr. Adam TALANDA, Česká republika
  Obrana oprávněného dědice
 148. JUDr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Obrana oprávněného dědice
 149. JUDr. Jakub VALC, Česká republika
  Anonymní dárcovství jako zásah do osobnostních práv
 150. JUDr. Zoltán VALENTOVIČ, Slovensko
  Nahradenie väzby elektronickým monitoringom
 151. Mgr. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Vydržení vlastnického práva v zákoně 89/2012 Sb.
 152. Mgr. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Záruční doba, nebo reklamační lhůta? To je to, oč tu běží
 153. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Vybrané otázky práva na vysvětlení
 154. Filip VLČEK, Česká republika
  Základní otázky právní regulace Bitcoinu
 155. Mgr. Markéta VLKOVÁ, Česká republika
  Právo na přístup k soudu ve vízovém řízení
 156. Mgr. Jiří VODIČKA, Česká republika
  Zamyšlení nad unijní regulací automobilových emisí
 157. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
  Působnost valné hromady a limity jejích smluvních modifikací
 158. Mgr. Radek VOJTEK, Česká republika
  Evropská a bankovní unie z tuzemského ústavněprávního pohledu aneb House Divided: Half Free, Half Slave?
 159. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
  Regulace cen a cenová kontrola
 160. Lukáš WEISS, Česká republika
  Konflikt práva na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání a práva na užívání ochranné známky
 161. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
  Ochrana kulturních památek v kontextu horního práva
 162. Mgr. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Péče lege artis nelékařů
 163. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Posílená spolupráce v evropském právu rodinném – krok vpřed, nebo překážka evropské integrace?
 164. JUDr. Ivana ZBOŘILOVÁ, Česká republika
  Plánovaná revoluce v čerpání dovolené – nově po hodinách
 165. Mgr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence
 166. Zuzana ZOLÁKOVÁ, Slovensko
  Ochrana osobních údajov v kotexte judikatury Európského súdu pre ludské práva
 167. JUDr. Jakub ŽÁK, Slovensko
  Chargeback v prípade nedodania tovaru alebo služby
 168. Mgr. Dominik ŽIDEK, Česká republika
  Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a proces nominace a zápisu jednotlivých památek
 169. Mgr. Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Česká republika
  Aplikované multiagentní systémy: Současný legislativní rámec

nahoru