| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Abecedně

Přehled přihlášených (abecední)

 1. Mgr. Tomáš ABELOVSKÝ, Slovensko
  Elektronický dôkazný prostriedok vo svetle práva duševného vlastníctva
 2. Mgr. Hana ADAMOVÁ, Česká republika
  Zohlednění odlišného postavení osob veřejného a soukromého práva při rozhodování o náhradě nákladů civilního řízení
 3. mgr Bartosz ADAMUS, Polsko
 4. prof. JUDr. Josef BEJČEK, CSc., Česká republika
  garant sekce
 5. Štěpánka BIBROVÁ, Česká republika
  Lékař a pacient – ochrana slabší strany
 6. Mgr. Martin BOBÁK, Česká republika
  Ochrana proti záznamu v Schengenském informačním systému
 7. Mgr. Jozef CABAN, Slovensko
  Ochrana slabšej strany v Nariadení č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
 8. Zuzana CANDIGLIOTA, Česká republika
  Jak se pacient může domoci poskytnutí zdravotních služeb?
 9. Bc. Kateřina CENKOVÁ, Česká republika
  Procesní nedostatky právní ochrany před hlukem
 10. Jan ČERNÝ, Česká republika
  Lékař a pacient – ochrana slabší strany
 11. Mgr. Miroslav ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Evropská dimenze vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
 12. JUDr Lubica DILONGOVA, Slovensko
  Zvýšená pracovnoprávna ochrana osobitných kategórií zamestnancov v kontexte judikatúry
 13. Mgr. Matěj DOBEŠ, Česká republika
  Ochrana žalovaného v rozkazním řízení
 14. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Interpretation of the CISG
 15. Jan DUDA, Česká republika
  Vybrané postřehy k Novému občanskému zákoníku z perspektivy právního vědomí
 16. Łukasz DYRDA, PhD candidate, Polsko
 17. Mgr. Daniela DŽUGANOVÁ, Slovensko
  Špecifické spôsoby nakladania s majetkom obcí vo vybraných krajinách Európy
 18. Júlia FEHÉR, Maďarsko
 19. Mgr. Markéta FILIPOVÁ, Česká republika
  Vítězné tažení dohody o vině a trestu Evropou
 20. Mgr. Adam FORST , Česká republika
  Specifika interpretace právního jednání s obligatorní písemnou formou
 21. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  x
 22. JUDr. Marcela FRYŠTENSKÁ, Ph.D. , Česká republika
  Diskriminace a ekonomická analýza práva
 23. RNDr. Mgr. Hana FUNKOVÁ, Česká republika
  Může být lidská tkáň zbožím?
 24. Mgr. Ing. Vladimír GAJDIČIAR, Slovensko
  Kontradiktórnosť ako predpoklad zákonnosti dokazovania v trestnom konaní v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva
 25. Mgr. Dušan GAĽO, Česká republika
  Trestní odpovědnost právnických osob v právním řádu České republiky v kontextu evropské integrace a v porovnání s polským konceptem tohoto institutu
 26. Mgr. Monika GAZDOVÁ, Česká republika
  Interpretace právního jednání založeného před NOZ s účinky po NOZ
 27. Csilla GÖMBÖS, Maďarsko
 28. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  garant
 29. Mgr. Lukáš HADAMČÍK, Česká republika
  Zakázaná ujednání ve smlouvě o nájmu bytu
 30. Mgr. Ing. Zuzana HAJNÁ, Česká republika
  Patentová ochrana vs. zákaz zneužití dominantního postavení
 31. Jakub HANÁK, Česká republika
  Úloha územně samosprávných celků při realizaci opatření na ochranu životního prostředí
 32. Mgr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Informace jako zbraň
 33. Mgr David HEJČ, Česká republika
  Otázky procesu výběru soudců v České republice a v Evropě
 34. Ing. Mgr. Filip HEJL, Česká republika
  Daňové dopady transakcí s virtuálními měnami
 35. Mgr. Eva HLADKÁ, Česká republika
  Srovnání úmluv o státních imunitách
 36. Mgr. Martin HOBZA, Česká republika
  Interakce daňového práva, práva finančního trhu a soukromého práva v oblasti kolektivního investování
 37. Kamila HOLOUBKOVÁ, Česká republika
  K výkladu negativního reversu uděleného nezletilým pacientem
 38. Mgr. Jan HORECKÝ, Česká republika
  Několik poznámek k "slabší" smluvní straně
 39. Mgr. Lukáš HORŇÁK, Česká republika
  Polská právní úprava odborových organizací
 40. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Právní a skutkové aspekty výkladu právního jednání
 41. JUDr. Milana HRUŠÁKOVÁ, PhD., Česká republika
 42. Mgr. Daniel HUŠEK, Česká republika
  Nařízení č. 608/2013 a postavení orgánů Celní správy České republiky při ochraně práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu
 43. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Základní zásady interpretace právního jednání dle CISG a jejich srovnání s dalšími mezinárodními standardy a s NOZ
 44. Mgr. Michal JANOUŠEK, Česká republika
  Neplatnost právního jednání jako prostředek ochrany slabší smluvní strany
 45. Mgr. Ivana JAROŠOVÁ, Česká republika
  Cyberstalking
 46. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Několik poznámek k dílčímu aspektu práva na spravedlivý proces: k § 28 trestního řádu
 47. JUDr. Ing. Michal JUHÁS, Slovensko
  Negociácia ako osobitný inštitút právneho konania
 48. JUDr. Ing. Anna JUROVČÍKOVÁ, Slovensko
  Zmena a doplnenie zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch – analýza poznatkov z teórie a praxe
 49. JUDr. Ing. Matej KAČALJAK, PhD., Slovensko
  Prínosy a náklady parametrických zmien pri dani z príjmov - slovenská skúsenosť
 50. Dr. Pavol KÁDEK, Ph.D., Slovensko
  Ochrana pacienta ako slabšej strany v súvislosti s uplatňovaním inštitútu právnej zodpovednosti v medicíne
 51. Egle KALEV, MA, Estonsko
 52. Dr. János KÁLMÁN, Maďarsko
 53. doc. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 54. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Práva pacientů co by prostředek ochrany slabší strany
 55. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Právo poškodeného na účinný právny prostriedok nápravy v trestnom konaní z pohľadu judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva
 56. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  "garant sekce"
 57. Mgr. Markéta KLUSOŇOVÁ, Česká republika
  Právní úprava divadla v postmoderní Evropě
 58. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Úloha územně samosprávných celků v národních parcích
 59. Tereza KONEČNÁ, Česká republika
  Minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí v kontextu práva EU
 60. Mgr. Marie KORIČANSKÁ, Česká republika
  Ochrana slabší smluvní strany ve světle návrhu nařízení EP a Rady o společné evropské právní úpravě prodeje
 61. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  Parodie a právo duševního vlastnictví
 62. JUDr. Lucia KOVÁČOVÁ, Česká republika
  Zabezpečovanie súladu v EMPS: úroveň normotvorná a interpretačná
 63. Vítězslav KOZÁK, Česká republika
  Postavení obětí trestných činů v českém právu a jeho ovlivnění unijní úpravou
 64. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Vliv Haagské úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů na právo EU a právo jejích členských států
 65. Mgr. Veronika KOZLOVÁ, Česká republika
  Asistovaný styk s dítětem
 66. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Několik poznámek k povaze a formě rozhodnutí orgánu obchodní korporace
 67. Mgr. Jaroslav KRÁLÍČEK, Česká republika
  Dopady promítnutí zásady teritoriality práv k duševnímu vlastnictví ve vztazích s mezinárodním prvkem do nařízení Řím II
 68. Jana KRANECOVÁ, Česká republika
  Daňová soustava po rekodifikaci soukromého práva
 69. Mgr. Mikuláš KRIPPEL, Slovensko
  Ochrana poistenca pri medicínskom posudzovaní invalidity a v konaní o invalidný dôchodok v rozhodnutiach súdov
 70. Soňa KRIŠKOVÁ, Česká republika
  Ochrana životní prostředí a zdraví ve světle nového občanského zákoníku
 71. Tomáš KUBEŠA, Česká republika
  Soutěžní rozměr narovnání v patentových sporech
 72. Mgr. Jana KURSOVÁ, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu: srovnání vybraných aspektů české a slovenské právní úpravy
 73. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Stabilita daňového práva a daňové reformy
 74. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  The UNCITRAL Electronic Contracts Convention and Other International and Regional Sources for Regulation of Electronic Commerce: Too Many and/or Too Unsuccesful?
 75. JUDr. Silvia LATTOVÁ, Slovensko
  Výnimky a obmedzenia v slovenskom a českom Autorskom zákone optikou európskej legislatívy a judikatúry
 76. Mgr. Martin LEBEDA, Česká republika
  Slabší strana v oddlužení
 77. JUDr. Ing. Jan LHOTSKÝ, Česká republika
  Strengthening the UN Human Rights Treaty Body System
 78. JUDr. Vladimír LICHNOVSKÝ, Česká republika
  Sankcionování v rámci dohody o vině a trestu
 79. Mgr. Jitka LOSKOTOVÁ, Česká republika
  Nová daňová úprava ve zdravotnictví
 80. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Právní postavení sousedů v postupech podle stavebního zákona
 81. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  „Doplňující výklad“ právního jednání v NOZ
 82. JUDr. Jana MICHALIČKOVÁ, Slovensko
  Najlepšie záujmy dieťaťa v medzinárodnom a európskom práve
 83. JUDr. Kristýna MÜLLEROVÁ, Česká republika
  Vývoj samosprávy obcí zaměřený na autonomii v oblasti místních daní
 84. JUDr. Matěj MYŠKA, Česká republika
  Veřejné licence a kolektivní správa
 85. Mgr. Jan NECKÁŘ, Česká republika
  Ústavní mantinely daňového práva
 86. Mgr. Lucie NECHVÁTALOVÁ, Česká republika
 87. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  Vybraná omezení ve smlouvách o převodu technologií z důvodu ochrany hospodářské soutěže ve světle novelizace blokové výjimky týkající se transferu technologií
 88. Dr Piotr OCHMAN, Polsko
  Wpływ wykonania przez podatnika obowiązku wynikającego z prawa podatkowego po popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego podatkowego na jego odpowiedzialność za te czyny zabronione w Polsce
 89. Mgr. Soňa ONDRÁŠIKOVÁ, Slovensko
  International treaties concerning nationality
 90. Mgr. Monika PACALOVÁ, Česká republika
  Poplatky ve zdravotnictví
 91. mgr Monika PACZYŃSKA, Polsko
 92. Dr Rainer PALMSTORFER, LLM, Rakousko
 93. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
 94. JUDr. Monika PAVLOVOVÁ, Slovensko
  Zásada rovnosti a ochrana slabšej strany v súkromnom práve
 95. Mgr. Ing. Jana PETRŽELOVÁ, Česká republika
  Bankovní smlouvy s podnikateli
 96. JUDr. Mgr. Magdalena PFEIFFER, Ph.D., Česká republika
 97. Mgr. Jiří PLACHÝ, Česká republika
  Garance nezávislosti regulačních správních úřadů v evropském právu a judikatuře
 98. Mgr. Martin PLOCHÁŇ, Slovensko
  Vplyv vzdelania a nezodpovednosti spotrebiteľa pri hodnotení neprijateľnosti zmluvných podmienok
 99. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
  Stavení běhu promlčecí lhůty při mimosoudním jednání
 100. JUDr. Radek POLICAR, Česká republika
  Ochrana zaměstnanců při restrukturalizaci závodu
 101. Mgr. Tereza PONDIKASOVÁ, Česká republika
  Ochrana nezvěstného jako slabší strany
 102. JUDr. Soňa POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Nečinnost veřejné správy v česko-slovenském a česko-polském srovnání
 103. JUDr. Lukáš POTĚŠIL, Ph.D., Česká republika
  Evropské správní právo
 104. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
  bez prispevku
 105. Mgr. Jan PROVAZNÍK, Česká republika
  Možnosti a limity přebírání odklonů v trestním řízení z jiných právních řádů
 106. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  garant sekce
 107. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Imperativní normy mezinárodního práva soukromého z pohledu českého pracovního práva
 108. Mgr. Michaela ROHOŇOVÁ, Slovensko
  Administratívny vs. policajný model finančných spravodajských jednotiek v zjednocujúcej sa Európe
 109. Mgr. Dušan ROSTÁŠ, Slovensko
  Ochrana slabšej strany pod prizmou § 433 nového občanského zákoníku.
 110. Radek RUBAN, Česká republika
  Interpretace právního jednání z pohledu intertemporálního
 111. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Ovlivňování a prolínání mezinárodního, unijního a vnitrostátního práva v oblasti drogové trestné činnosti
 112. JUDr. David SEHNÁLEK, Ph.D., Česká republika
  Rozhodnutí mezinárodních organizací a jejich postavení ve vnitrostátním právu
 113. JUDr. Markéta SELUCKÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana spotřebitele v soukromém právu
 114. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  „garant sekce“
 115. Mgr. Nikola SLÍVOVÁ, Česká republika
  Ochrana nezletilého dítěte v případě opuštění rodinné domácnosti jedním z rodičů
 116. Mgr. Jiří SLOVÁČEK, Česká republika
  Nařízení ODR - na cestě k aplikaci
 117. Mgr. Michala SOROKOVÁ, Česká republika
  Právo menšinových akcionářů na dorovnání v rámci nuceného přechodu účastnických cenných papírů
 118. Assistant Professor Alin SPERIUSI-VLAD, PhD , Rumunsko
 119. Mgr. Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Česká republika
  Normování práce v souvislosti s institutem odměňování
 120. Senior Lecturer Flaminia STARC-MECLEJAN, PhD, Rumunsko
 121. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Česká republika
  Zajištění sociálního a ekonomického statusu jako důvod ochrany zaměstnance
 122. Mgr. Václav STUPKA, Česká republika
  Předávání informací mezi CERT a policií
 123. Ing. Mgr. Vladimír ŠEFL, Česká republika
  Ohrožuje rozsah mlčenlivosti daňového poradce v ČR mezinárodní výměnu informací daňových správ?
 124. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Vliv Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na ad hoc rozhodčí řízení
 125. JUDr. Martin ŠMÍD, Česká republika
  Ochranná funkce a ochrana slabší strany v pracovním právu a jejich vztah k rovnému zacházení
 126. Mgr. et Mgr. Kristina ŠPOTTOVÁ, Česká republika
  Evropeizace v právu – teoretická východiska
 127. JUDr. Iva ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Česká republika
  Spotřebitel jako slabší smluvní strana při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru
 128. Juraj TAKÁČ, Slovensko
  Navrátenie sa k zásade "superficies solo cedit" ako krok k zjednoteniu občianskeho práva v Európe.
 129. Mgr. Monika TICHÁ, Česká republika
  Specifika postavení zástavního věřitele v korporátním právu
 130. Mgr. Bc. Veronika URBANOVÁ, Česká republika
  Výklad právního jednání v judikatuře českých soudů z pohledu nového občanského zákoníku
 131. JUDr. Jiří VALDHANS, Ph.D., Česká republika
  garant sekce
 132. Mgr. Romana VAŇKOVÁ, Česká republika
  Vliv právních řádů členských států na právo EU – obecné právní zásady EU
 133. Jiří VENCLÍČEK, Česká republika
  Otázky procesu výběru soudců v České republice a v Evropě
 134. Mgr. Alica VIRDZEKOVÁ, Česká republika
 135. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Ochrana nezvěstného jako slabší strany
 136. Mgr. Jakub VOJTKO, Slovensko
  Má inštitút faktického pracovného pomeru v súčasnosti v Slovenskej republike uplatnenie?
 137. Mgr. Aneta VONDRÁČKOVÁ, Česká republika
  Investiční pobídky a jejich možná daňová rizika
 138. JUDr. Petr VYBÍRAL, Česká republika
  Ochrana sportovců v rámci řešení sporů uvnitř sportovních organizací na mezinárodní úrovni
 139. JUDr. Roman VYBÍRAL, Česká republika
  K vybraným aspektům mezinárodního daňového práva
 140. Dr. Paul WEISMANN, LL.M., Rakousko
 141. Mgr. Petr ZARIVNIJ, Česká republika
  Europeizace trestního práva – Harmonizace v oblasti trestných činů poškozujících finanční zájmy EU
 142. JUDr. Eva ŽATECKÁ, Ph.D., Česká republika
  *
 143. Mgr. Dominik ŽIDEK, Česká republika
  Aarhuská úmluva ve světle judikatury SDEU, českých a slovenských soudů

nahoru