| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Abecedně

Přehled přihlášených (abecední)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. V současné době probíhá výběr mezi zaslanými tématy a abstrakty příspěvků. V následujících dnech budou přihlášení informováni, zda byli na konferenci přijati.

 1. Mgr. Tomáš ABELOVSKÝ, Slovensko
  Inkubované know-how
 2. Mgr. et Mgr. Helena BARTÁKOVÁ, Česká republika
  Pořádková pokuta v právu hospodářské soutěže a její represivní charakter
 3. Mgr. Michala BARVÍNKOVÁ, Česká republika
  Rozhodčí smlouvy ve spotřebitelských smlouvách uzavřených online
 4. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Odpovědnost lékaře a náhrada újmy při poskytování zdravotních služeb
 5. Mgr. Nikoleta BITTEROVÁ, Slovensko
  Záväznosť, vymožiteľnosť a výkon rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva
 6. Mgr. Radislav BRAŽINA, Česká republika
  Vybrané otázky projednávání kárných provinění
 7. Mgr. Petr COUFALÍK, Česká republika
  Souhlasná prohlášení o nesporných tvrzeních
 8. David ČEP, Česká republika
  Nad vlivem vybraných institutů angloamerického právního systému formujících podobu českého trestního práva
 9. JUDr. Jozef ČORBA, Ph.D., Slovensko
  Osobný výkon funkcie štatutárneho orgánu v obchodných spoločnostiach
 10. Mgr. Matěj DOBEŠ, Česká republika
  Nové důkazy v anglickém civilním procesu
 11. JUDr. Marcel DOLOBÁČ, PhD., Slovensko
  Prekážky výkonu verejnej funkcie
 12. Pavel DOUBEK, Česká republika
  Trestní odpovědnost právnických osob za špatné zacházení
 13. JUDr. Klára DRLIČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněn
 14. Mgr. Simona EICHLEROVÁ, Česká republika
  Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů ve veřejné správě
 15. Šárka FALTOVÁ, Česká republika
  Vybrané otázky finančního práva - řídící kontrola u místních poplatků
 16. Mgr. Silvie FILANOVÁ, Česká republika
  Účinky zahájení insolvenčního řízení dle Nařízení č. 1346/2000 na probíhající rozhodčí řízení
 17. Mgr. Markéta FILIPOVÁ, Česká republika
  Alternativy trestního stíhání v Anglii a Walesu
 18. Mgr. Tereza FIRICHOVÁ, Česká republika
  Dopad vybraných ustanovení nového občanského zákoníku v úpravě veřejných zakázek
 19. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
  odborný garant
 20. mgr Katarzyna GÓRECKA, Polsko
 21. prof. JUDr. Zdeňka GREGOROVÁ, CSc., Česká republika
  odborný garant
 22. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Přiměřená výše výživného v rozhodovací praxi českých opatrovnických soudů
 23. Mgr. Lukáš HADAMČÍK, Česká republika
  Neplatnost a zdánlivost smlouvy o nájmu bytu
 24. Mgr. Jakub HALÍŘ, Česká republika
  Pracovní vztahy při výkonu veřejné správy - posílení veřejnoprávních aspektů
 25. Mgr. Slavomír HALLA, Česká republika
 26. Mgr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Budoucnost data retention
 27. Mgr David HEJČ, Česká republika
  Reaktivní a ochranná opatření obecné povahy před kybernetickým bezpečnostním incidentem
 28. David HEYDUK, Česká republika
  Svěřenský fond a obdobné zařízení z pohledu nového ZMPS
 29. Mgr. Kateřina HLINKOVÁ, Česká republika
  Plná moc ve formě notářského zápisu
 30. Silvia HOLDOŠOVÁ, Česká republika
  Medzinárodná ochrana pre utečencov z vojnou zasiahnutých oblastí
 31. Mgr. Jan HORECKÝ, Ph.D., Česká republika
  Hromadná úprava pracovních podmínek ve veřejném sektoru
 32. Mgr. Lukáš HORŇÁK, Česká republika
  Odměňování za práci dle nového služebního zákona
 33. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Hodný, zlý a ošklivý nového korporátního práva
 34. JUDr. Miluše HRNČIŘÍKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněno
 35. JUDr. Petra HUMLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Role nevládních organizací při ochraně životního prostředí
 36. Mgr. Marek CHADIMA, Česká republika
  Karné řízení ve věcech státních zaměstnanců - lze aplikovat čl. 6 EÚLP?
 37. Mgr. Oliver CHORVÁT, Slovensko
  Vybrané praktické dopady zákona o kybernetické bezpečnosti
 38. Mgr. Pavlína JANEČKOVÁ, Česká republika
  Interpretace smlouvy v rozhodčím řízení před ICC
 39. Mgr. Michal JANOUŠEK, Česká republika
  Neplatnost právního jednání vybrané aspekty pod kritickým pohledem
 40. Michal JANOVEC, Česká republika
  Dohled ČNB nad subjekty finančního trhu
 41. Mgr. Marek JAROŠ, Česká republika
  Legalita využívání soukromých bojových společností z pohledu mezinárodního práva
 42. Mgr. Ivana JAROŠOVÁ, Česká republika
  Mladiství jako pachatelé stalkingu
 43. Mgr. Monika JEŽKOVÁ, Česká republika
  Efektivita financování zdravotnictví
 44. Mgr. Zuzana JEŽKOVÁ, Česká republika
  Zastupitel obce jako ochránce environmentálních zájmů - aktivní legitimace k návrhu na zrušení opatření obecné povahy
 45. Mgr. Michal JÍLOVEC, Česká republika
  Odpovědnost státního zástupce za provedené dokazování – současnost a budoucnost
 46. Miloslav KABRHEL, Česká republika
  EA Order – a powerful tool or just a piece of paper?
 47. Mgr. Vojtěch KADLUBIEC, Česká republika
  Služební poměr - soukromoprávní či veřejnoprávní vztah?
 48. Mgr. Zuzana KAMENÍKOVÁ, Česká republika
  Ukládání a výkon ochranného léčení: aktuální otázky
 49. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Ochranná výchova ukladaná deťom mladším ako 15 rokov
 50. JUDr. Jana KLESNIAKOVÁ, Slovensko
  Vyjadrenie súhlasu trestne zodpovednej právnickej osoby s využitím odklonov v trestnom konaní proti nim - výsmech restoratívnej justícii?
 51. JUDr. Alena KLIKOVÁ, Ph.D., Česká republika
  odborný garant
 52. Mgr. Bc. Eduard KLOBOUČEK, Česká republika
  Veřejnost, NGO`s a jaderné elektrárny
 53. Marta KOŁACZ, LL.M., Polsko
 54. Milan KOLKA, Polsko
  test
 55. JUDr. Jana KONEČNÁ, Česká republika
  Zásahy do integrity pacienta (rozpor mezi NOZ a ZZS)
 56. Mgr. Bc. Petra KONEČNÁ, Česká republika
  Nové pojetí společného jmění manželů z pohledu manžela povinného
 57. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněn
 58. Mgr. Vítězslav KOZÁK, Česká republika
  K pravomocem zpravodajských služeb nejen ve světle posilování boje proti terorismu
 59. Mgr. Tomáš KOZÁREK, Česká republika
  Předsmluvní odpovědnost a rozhodčí řízení
 60. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  (Ne)přímý zápis korporace do veřejného rejstříku notářem
 61. Mgr. Lukáš KREJČÍK, Česká republika
  Vlastník zvířete a jeho právní postavení ve světle nového občanského zákoníku
 62. JUDr. Martina KRÍŽOVSKÁ, Slovensko
  Kontrola vo verejnej správe a jej nové vývojové trendy.
 63. Tomáš KUBEŠA, Česká republika
  Využití Věstníku veřejných zakázek při odhalování bid-riggingu aneb právní problémy využití výzkumných výsledků v praxi
 64. JUDr. Ing. Libor KYNCL, Ph.D., Česká republika
  Efektivita veřejného sektoru
 65. JUDr. Tereza KYSELOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Organizace
 66. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
  Bude upřesněn později
 67. JUDr. Vladimír LICHNOVSKÝ, Česká republika
  Odklony jako procesní protějšek alternativních trestů
 68. Michal LIŠKA, Česká republika
  Finančněprávní legisvakanční lhůta
 69. Martin LOUČKA, Česká republika
  Aplikační problémy v oblasti licencování vědeckých výstupů
 70. Mgr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
  Online mimosoudní řešení sporů a nejnovější vývoj modelového práva Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo
 71. Mgr. Tomáš MAREK, Česká republika
  Právo na ochranu soukromí v novém občanském zákoníku
 72. Mgr. Daniel MAROUŠEK, Česká republika
  Pracovněprávní vztahy uvnitř církve - otázka definice pojmu "duchovní"
 73. Mgr. Michal MATOUŠ, Česká republika
  Subjekty navazujících řízení na EIA podle stavebního zákona
 74. Mgr. Zbyněk MATULA, Česká republika
  Spravedlivý důvod pro ukončení negociace
 75. Mgr. MgA. Jakub MÍŠEK, Česká republika
  Bezpečnost a ochrana soukromí: Zdánlivý spor
 76. Mgr. Bc. Hana MUSILOVÁ, Česká republika
  Myslivecká stráž
 77. JUDr. Matěj MYŠKA, Česká republika
  Překonávání teritoriality autorského práva: Jednotný autorskoprávní titul
 78. Mgr. Ing. Kamil NEJEZCHLEB, Česká republika
  Vzájemný vliv veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže a soukromoprávního vymáhání škody způsobené porušením soutěžního práva - role soft law
 79. Mgr. Ondřej NEKOVÁŘ, Česká republika
  Problematika právní úpravy registru smluv jako kontrolního mechanismu veřejné správy
 80. Bc. Dagmar Sára NORKOVÁ, Česká republika
  Financování terorizmu nevládním a neziskovými organizacemi
 81. Mgr. Soňa ONDRÁŠIKOVÁ, Slovensko
  Investment Disputes Arbitration
 82. mgr Bartłomiej PANFIL, Polsko
 83. Mgr Mária PASTORKOVÁ, Česká republika
  Spory v oblasti duševného vlastníctva a otázka arbitrability
 84. Bc. Ondřej PAVELEK, Česká republika
  Náhrada nemajetkové újmy na zdraví
 85. Mgr. Lenka PEKAŘOVÁ, Česká republika
  Soudce jako zaměstnanec
 86. Jan PETROV, Česká republika
  Teorie spravedlivé války: Od sv. Augustina k R2P
 87. Lenka PÍČOVÁ, Česká republika
  Teorie spravedlivé války: Od sv. Augustina k R2P
 88. Liene PIERHUROVIČA, Lotyšsko
  Pathological arbitration clauses in international disputes: judgments of Latvian courts
 89. Mgr. Zdena PINKAVOVÁ, Česká republika
  REDUKCE MÍRY DŮKAZU?
 90. Mgr. Pavla PLACHÁ, Česká republika
  Oddlužení obcí
 91. Mgr. Jiří POKORNÝ, Česká republika
  Právní aspekty energetické bezpečnosti
 92. JUDr. Radim POLČÁK, Ph.D., Česká republika
  Proč nemám rád takzvaný konferenční systém PrF MU
 93. JUDr. Ľudmila POŠIVÁKOVÁ, PhD., Slovensko
  Vplyv Rule of Law na bezpečnosť v medzinárodných a vnútroštátnych vzťahoch
 94. JUDr. Silvia PREPIROVA, Slovensko
  bez prispevku
 95. Mgr. Jan PROVAZNÍK, Česká republika
  Může trestní právo ustoupit od retrospektivního pojetí trestní odpovědnosti?
 96. Jan PRŮDEK, Česká republika
  Možnosti mezinárodního společenství při ochraně bezpečnosti a míru
 97. Doc. JUDr. Ivana PRŮCHOVÁ, CSc., Česká republika
  odborný garant
 98. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  Subjekty ochrany životního prostředí při provádění změn terénu v přirozeném korytě vodního toku – vybrané otázky ad hoc
 99. Mgr. Kateřina REMSOVÁ, Česká republika
  Arbitrabilita pracovněprávních sporů
 100. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Institut tzv. nouzového rozhodce - Několik poznámek k povaze, podmínkám a rozsahu pravomoci tzv. nouzového rozhodce pro vydání předběžných opatření
 101. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
  bude upřesněno
 102. Mgr. Dušan ROSTÁŠ, Slovensko
  Dobrovoľné kódexy správania v slovenskom a českom súkromnom práve.
 103. Prof. JUDr. Naděžda ROZEHNALOVÁ, CSc., Česká republika
  odborná garantka
 104. Radek RUBAN, Česká republika
  Důkazní břemeno ve sporech proti členům volených orgánů obchodních korporací: jak naložit s informační asymetrii?
 105. JUDr. Pavel SALÁK, Ph.D., Česká republika
  Úvodní slovo
 106. JUDr. David SEDLÁČEK, Česká republika
  Extenze či stagnace ochrany spotřebitelů? Nepřiměřené smluvní podmínky v odrazu procesního postavení ve sporu.
 107. Mgr. Bc. Jolana SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Drogové delikty v dopravě
 108. Doc. JUDr. Soňa SKULOVÁ, Ph.D., Česká republika
  odborný garant
 109. Doc. JUDr. PhDr. Miroslav SLAŠŤAN, PhD., Slovensko
 110. JUDr. Radka SLÁVIKOVÁ GERŽOVÁ, Slovensko
  Autorskoprávna ochrana databáz
 111. Mgr. Michal SMEJKAL, Česká republika
  Odvolání vedoucích zaměstnanců
 112. Mgr. Nelly SPRINGINSFELDOVÁ, Česká republika
  *
 113. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Aplikační problémy v oblasti licencování vědeckých výstupů
 114. JUDr. Jaroslav STRÁNSKÝ, Česká republika
  Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě jako veřejnoprávní prvek v soukromoprávním vztahu
 115. Mgr. Václav STUPKA, Česká republika
  Sekundární užití vědeckých dat
 116. JUDr. Marko SURKOŠ, LL.M., Slovensko
  Otázka pričítateľnosti v medzinárodných investičných sporoch - Prípad Hamester
 117. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Fundace jako subjekty práva životního prostředí
 118. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Dopad inteligentních sledovacích systémů na základní práva a svobody
 119. JUDr., Ing. Pavel ŠIDLA, Česká republika
  Jsou dny "italského torpéda" sečteny?
 120. Mgr. Iva ŠIMKOVÁ, Česká republika
  Uznání a výkon zrušeného rozhodčího nálezu
 121. JUDr. Martin ŠMÍD, Česká republika
  Smluvní volnost ve veřejné službě: ohlédnutí za smluvním platem
 122. Mgr. Tomáš ŠPERKA, Česká republika
  Nabytí vlastnického práva od neoprávněného – nepodnikatele
 123. Mgr. Jana ŠUSTOVÁ, Česká republika
  Pohled na ustanovení § 13 nového občanského zákoníku po roce účinnosti
 124. Mgr. Kateřina ŠVARCOVÁ, Česká republika
  Obec - environmentální subjekt na komunální úrovni
 125. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Investiční arbitráž: Pojetí mechanismu řešení sporů mezi investorem a státem v investičních dohodách sjednaných EU
 126. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Právní režim dopadající na použití síly v boji proti nestátnímu aktéru: Východní Ukrajina 2015
 127. Mgr. Adam TALANDA, Česká republika
  Darování pro případ smrti
 128. Mgr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Darování pro případ smrti
 129. Mgr. Monika TICHÁ, Česká republika
  Změny v ekonomické rovnováze smlouvy ve veřejných zakázkách z pohledu sankcí nového občanského zákoníku
 130. JUDr. Bianka TKÁČOVÁ, Slovensko
  Darovacia zmluva vo svetle rekodifikácie občianskeho práva v Slovenskej republike
 131. Mgr. Bc. Veronika URBANOVÁ, Česká republika
  Odpovědnost manžela za výlučný dluh druhého z manželů z pohledu práva hmotného i procesního
 132. Mgr. Ing. Martina VALACHOVÁ, Česká republika
  Vliv BEPS na české společnosti operující v rámci nadnárodních skupin
 133. Bc. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Svěřenský fond a obdobné zařízení z pohledu nového ZMPS
 134. Mgr. Bc. Alica VIRDZEKOVÁ, Česká republika
  * organizátor
 135. Michal VÍTEK, Česká republika
  Smlouva ve prospěch třetí osoby a smlouva o plnění třetí osoby
 136. Mgr. Vlastimil VITOUL, Česká republika
  Správa svěřenského fondu
 137. MUDr. Bc. Tomáš VOJTÍŠEK, Ph.D., Česká republika
  Dopad nového občanského zákoníku na provádění pitev v ČR
 138. Jana VOLKOVÁ, Česká republika
  Možné cesty k odhalení svévolného ústavodárce
 139. Mgr. Mateusz ŻABA, Polsko
  Verejnoprávna sukcesia v prípade fúzií kapitálových spoločnosti v poľskom právnom poriadku
 140. Jana ZAHRÁNKOVÁ, Česká republika
  Smlouvy uzavírané se spotřebitelem podle Novho občanského zákoníku
 141. Mgr. Petr ZARIVNIJ, Česká republika
  Zásada „ne bis in idem“ v evropském trestním právu
 142. Mgr. Ondřej ZEMANDL, Česká republika
  Subjekty v českém lesním právu
 143. Mgr. Dominik ŽIDEK, Česká republika
  Stát jako subjekt zodpovědný za znečištění ovzduší - aktuální vývoj judikatury
 144. JUDr. Jana ŽUĽOVÁ, PhD., Slovensko
  Princípy odmeňovania závislej práce vo verejnej správe na Slovensku

nahoru