| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Podle sekcí

Přehled přihlášených (podle sekcí)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

Civilní status člověka

 1. Mgr. Jan GREPL, Česká republika
  Některé aspekty ochrany osobnosti před zásahy psaným projevem
 2. Mgr. Martina GROCHOVÁ, Česká republika
  Vývoj právní úpravy přístupu k rodičovství v českém právním řádu
 3. Mgr. Renáta HAVELKOVÁ, Česká republika
  Práva subjektu údajů ve světle GDPR
 4. Petra KOTKOVÁ, Česká republika
  Civilní statust trangender v českém právním řádu
 5. JUDr. Mirosla ONDRÚŠ, Česká republika
  Právní povaha částí lidského těla
 6. Mgr. Milan PALÁSEK, Česká republika
  Kolize právního, biologického a sociálního otcovství v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
 7. Anežka STATEČNÁ, Česká republika
  Procesní otázky omezení svéprávnosti člověka
 8. Mgr. Karel SUDA, Česká republika
  Změna pohlaví a manželský status v lidskoprávní perspektivě
 9. Mgr. Markéta ŠLEJHAROVÁ, Česká republika
  Procesněprávní úprava určování a popírání mateřství
 10. JUDr. Jakub VALC, Česká republika
  Anonymní dárcovství jako zásah do osobnostních práv

Čas v soukromém právu

 1. Josef BÁRTŮ, Česká republika
  Lhůty pro odstoupení a vrácení zboží u smlouvy uzavřené se spotřebitelem distančním způsobem
 2. Luboš BRIM, Česká republika
  Promlčení práva na vydání bezdůvodného obohacení získaného na základě oboustranně zavazující smlouvy
 3. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Několik poznámek k promlčení směnečného vyplňovacího práva
 4. Zuzana FRANTÍKOVÁ, Česká republika
  Promlčení a prekluze u práv z vadného plnění
 5. Mgr. Anna LEBEDOVÁ, Česká republika
  Superficies solo cedit optikou přechodných ustanovení
 6. Mgr. Tereza MALIŠOVÁ, Česká republika
  Změna konstantní judikatury vysokých soudů jako důvod pro nepromlčení práva?
 7. Mgr. Jana MLÝNKOVÁ, Česká republika
  Doby a lhůty v právu upravujícím nájem bytu a domu
 8. Mgr. Sabina ONDŘEJCOVÁ, Česká republika
  Vztah času a účelu v rámci svěřenského fondu
 9. Robert PEŠA, Česká republika
  Čas ve věcném záměru civilního řádu soudního
 10. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Význam času v rozvodovém právu v letech 1918-1938
 11. Hana ŠERÁ, Česká republika
  Počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody
 12. JUDr. Martin ŠMÍD, Ph.D., Česká republika
  Čas jako předmět závazku v pracovním právu
 13. Mgr. Pavel VÁŽAN, Česká republika
  Vydržení vlastnického práva v zákoně 89/2012 Sb.
 14. Mgr. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Záruční doba, nebo reklamační lhůta? To je to, oč tu běží
 15. JUDr. Ivana ZBOŘILOVÁ, Česká republika
  Plánovaná revoluce v čerpání dovolené – nově po hodinách

Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti

 1. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
  Dotace na ochranu práv průmyslového vlastnictví
 2. Kateřina DLABAJOVÁ, Česká republika
  Práva podnikatele v souvislosti s dispozicí s obchodní firmou
 3. JUDr. Hana KELBLOVÁ, Ph.D., Česká republika
  Problematika terminologie a systémů ochrany zeměpisných označení
 4. Karolína MENŠÍKOVÁ, Česká republika
  Tvorba obchodní firmy a obecné požadavky na název právnické osoby, zákaz klamavosti a zaměnitelnosti
 5. Jakub POHL, Česká republika
  Možnosti ovlivnění a inspirace úpravy obchodní firmy a ochranné známky
 6. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
  Vztah a limity používání obchodního jména a ochranné známky v judikatuře SDEU
 7. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Jméno jako ochranná známka v kontextu fashion law
 8. Mgr. Ing. Martin ŠTĚRBA, Česká republika
  Volba firmy v podnikání a její důležitost
 9. Lukáš WEISS, Česká republika
  Konflikt práva na ochranu proti nekalosoutěžnímu jednání a práva na užívání ochranné známky

Opravné prostředky v civilním řízení soudním

 1. JUDr. Eva DOBROVOLNÁ, Ph.D., LL.M., Česká republika
  bude upřesněno
 2. JUDr. Bohumil DVOŘÁK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Pojem opravného prostředku
 3. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Opravné prostředky a vedlejší intervence
 4. doc. JUDr. Petr LAVICKÝ, Ph.D., Česká republika
 5. Mgr. Martin LEBEDA, Ph.D, Česká republika
  Zastoupení advokátem při opravných prostředcích
 6. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Sťažnosť ako opravný prostriedok
 7. Mgr. Martin PEŤKO, Slovensko
  Sťažnosť ako opravný prostriedok
 8. JUDr. Zdeněk PULKRÁBEK, Ph.D., Česká republika
  Vázanost odvolacího soudu odvolacími důvody
 9. doc. JUDr. Kateřina RONOVSKÁ, Ph.D., Česká republika
 10. JUDr. Katarína ŠEVCOVÁ, PhD., Slovensko
  Slovenský a Český pohľad na obnovu konania v civilnom procese
 11. JUDr. Adam TALANDA, Česká republika
  Obrana oprávněného dědice
 12. JUDr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Obrana oprávněného dědice

Památková péče v právních vztazích

 1. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Vymezení objektů památkové péče v návaznosti na omezení práv vlasntíků
 2. Mgr Radek DŘEVĚNÝ, Česká republika
  Cesta Klášteru v Louce u Znojma mezi Národní kulturní památky
 3. Mgr. Martin DUFALA, PhD., Slovensko
  Obmedzenia a povinnosti vlastníka kultúrnej pamiatky
 4. Mgr. Jan HAK, Česká republika
  Kauza Šantovka Tower – kdo s koho?
 5. Mgr. Michaela KONEČNÁ, Česká republika
  Vybrané případy památkové péče staveb v centru města Zlína
 6. Mgr. Anna LAJČÍKOVÁ, Česká republika
  Vybrané problémy ochrany kulturních hodnot v územním plánování
 7. Mgr. Anton MARTVOŇ, Ph.D., Slovensko
  Pamiatkový úrad a konflikt záujmov pri výkone reštaurátorskej činnosti
 8. Jan PRŮDEK, Česká republika
  Postavení kulturních památek v trestním právu národním i mezinárodním
 9. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  Vybrané dopady novely stavebního zákona z pohledu památkové péče
 10. Jakub STROUHAL, Česká republika
  Rozhodovací činnost ÚHOS v oblasti veřejných zakázek s vazbou na památkovou péči
 11. Mgr. Jana ŠMELKOVÁ, Slovensko
  Vyvlastnenie ako nástroj ochrany kultúrnych pamiatok v podmienkach SR
 12. Martina WEISSOVÁ, Česká republika
  Ochrana kulturních památek v kontextu horního práva
 13. Mgr. Dominik ŽIDEK, Česká republika
  Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a proces nominace a zápisu jednotlivých památek

Peníze, měna a právo

 1. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
  Zásada ne bis in idem ve finančním právu
 2. Pavel DATINSKÝ, Česká republika
  Fondové investování do kryptoměn
 3. Mgr. Katarína LEGEMZOVÁ, Česká republika
 4. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
  bankovní poplatek ad absurdum
 5. Mgr. Bc. Sabina PAZDEROVÁ, Česká republika
  Bude upřesněno
 6. Magdalena PETRŮ, Česká republika
  Historický vývoj právní úpravy trestných činů proti měně na našem území do nástupu socialismu
 7. Josef ŠÍP, Česká republika
  Financování volebních kampaní
 8. Filip VLČEK, Česká republika
  Základní otázky právní regulace Bitcoinu
 9. Mgr. Radek VOJTEK, Česká republika
  Evropská a bankovní unie z tuzemského ústavněprávního pohledu aneb House Divided: Half Free, Half Slave?
 10. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
  Regulace cen a cenová kontrola
 11. JUDr. Jakub ŽÁK, Slovensko
  Chargeback v prípade nedodania tovaru alebo služby

Permanentní reforma trestního řízení (koncepční a nekoncepční změny na půdě trestního práva procesního)

 1. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Odklony a možnosti jejich častějšího využití v trestním řízení.
 2. Mgr. Adam COUFAL, Česká republika
  Dohoda o vině a trestu v českém trestním řízení
 3. Mgr. David ČEP, Česká republika
  K aktuálním proměnám trestního řízení proti právnických osobám
 4. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Kriminální zpravodajství: nástin definice
 5. Dominik FOJT, Česká republika
  Evropský zatýkací rozkaz – krok správným směrem?
 6. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Musí státní zástupce stíhat všechny trestné činy?
 7. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Problematické aspekty práv poškozeného v přípravném řízení trestním
 8. Mgr. Bc. Kateřina KOVÁŘOVÁ, Česká republika
  Výkon trestu domácího vězení a jeho kontrola
 9. Mgr. Hana KÚKOLOVÁ, Česká republika
  K (ne)využívání institutu narovnání a úvaha nad prohlášením obviněného o spáchání skutku
 10. Jan MALÝ, Česká republika
  Společné trestní řízení proti obviněné fyzické a právnické osobě a právo na spravedlivý proces
 11. Martin MIČKAL, Česká republika
  Zásada kontradiktornosti ve světle probíhající rekodifikace trestního práva procesního
 12. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Nahradenie väzby elektronickým monitoringom
 13. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
  Permanentní oslabování přípravného řízení
 14. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Procesní podmínky zahlazení odsouzení
 15. JUDr. Zoltán VALENTOVIČ, Slovensko
  Nahradenie väzby elektronickým monitoringom

Právní otázky medicínského výzkumu

 1. Aneta BERNARDOVÁ, Česká republika
  Ohrožují patenty lidského genomu vývoj lékařské péče?
 2. Mgr. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Specifika informovaného souhlasu u dětí a osob s omezenou svéprávností
 3. Nela FALTUSOVÁ, Česká republika
  Postupy etických komisí při testování medikamentů na osobách, které o sobě nemohou samostatně rozhodovat
 4. Mgr. Ondřej KAŠPAR, Česká republika
 5. Petra LANČOVÁ, Česká republika
  Editace genomu jako naléhavá etická otázka
 6. Mgr. Ivo SMRŽ, Ph.D., Česká republika
  Poskytování zdravotních služeb začínajícími lékaři a s tím související občanskoprávní odpovědnost
 7. Matej STRITESKY, Česká republika
  Postupy etických komisí při testování medikamentů na osobách, které o sobě nemohou samostatně rozhodovat
 8. JUDr. Bc. Martin ŠOLC, Česká republika
  Časová hranice výzkumu na lidském embryu in vitro ve světle čl. 18 Úmluvy o biomedicíně
 9. Martin ŠVÉDA, Česká republika
  Základní služba podle zákona o kybernetické bezpečnosti v odvětví chemie
 10. Mgr. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Péče lege artis nelékařů
 11. Zuzana ZOLÁKOVÁ, Slovensko
  Ochrana osobních údajov v kotexte judikatury Európského súdu pre ludské práva

Právo na přístup k soudu

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Justiciabilita práva životního prostředí v ČR
 2. Mgr., Bc. Martina BARÁKOVÁ, Česká republika
  Stát a právnické osoby veřejného práva v řízení o ústavních stížnostech
 3. Mgr. Vladislav BERNARD, Česká republika
  Včasnost zásahové žaloby proti místnímu šetření soutěžního úřadu
 4. Mgr Veronika DOUBKOVÁ, Česká republika
  Přístup k Meziamerickému soudu pro lidská práva
 5. Mgr. Marianna DŽAČKOVÁ, Slovensko
  Využívanie moderačného oprávnenia v správnom súdnictve v Slovenskej republike
 6. Mgr. Markéta ETLÍKOVÁ, Česká republika
  Mediační doložky ve smlouvách uzavíraných se spotřebitelem a právo spotřebitele na přístup k soudu.
 7. JUDr. Barbora GONSIOROVÁ, Česká republika
  Soudní výluka podle § 26 zákona o státním občanství
 8. Mgr. Jana HAVLOVÁ, Česká republika
  Osoby se zdravotním postižením a jejich právo na přístup k soudu
 9. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  Mandatorní mediace: překážka uplatnění práva na přístupu k soudu?
 10. JUDr. Marek CHUDOBA, Česká republika
  Vybrané faktory omezující přístup k soudu se zvláštním zaměřením na vztah správního a soudního řízení.
 11. Kamil JELÍNEK, Česká republika
  Přezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření
 12. Mgr. Nikola JÍLKOVÁ, Česká republika
  Moderační právo ve správním soudnictví
 13. Mgr. Bc. Ivo KEISLER, Česká republika
  Právo na přístup k soudu ve věci ochrany před registrací kandidátní listiny nebo přihlášky k registraci
 14. Miroslav KNOB, Česká republika
  Přezkum veřejných zakázek malého rozsahu
 15. Aneta KRÁLOVÁ, Česká republika
  Institut nepřijatelnosti dle § 104a s. ř. s. jako možné riziko odepření práva na přístup k soudu
 16. Michal KUK, Česká republika
  Service design v přístupu k justici
 17. Mgr. Jana KVASNICOVÁ, Česká republika
  Oběť diskriminace a její přístup k soudu
 18. Mgr. Ľudovít MÁČAJ, Slovensko
  Využívanie moderačného oprávnenia v správnom súdnictve v Slovenskej republike
 19. JUDr. Lenka MIČKALOVÁ, Česká republika
  Kompetenční výluky, osvobození od soudního poplatku a bezplatné právní zastoupení v soudním řízení správním
 20. JUDr. Daniel PAĽKO, PhD., Slovensko
  Náhodné prideľovanie podaní z pohľadu českej a slovenskej ústavnoprávnej jurisprudencie
 21. JUDr. Ingrida PAPÁČOVÁ, Slovensko
  Práva príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v konaní pred súdom
 22. Mgr. Alena PUMPRLOVÁ, Česká republika
  Přezkum předpisů profesních komor
 23. Alžbeta ROSINOVÁ, Česká republika
  Možnosti regulace nápadu ústavních stížností v ČR
 24. Eva SIGMUNDOVÁ, Česká republika
  Zajištění cizince a přístup k soudu dle zákona o pobytu cizinců
 25. Tereza SYLVESTROVÁ, Česká republika
  Přípustnost ústavní stížnosti v návaznosti na řádné vyčerpání předchozích procesních prostředků poskytnutých k ochraně práva
 26. Josef ŠÍP, Česká republika
  Přístup k soudu ve věcech volebních
 27. Jan ŠMAKAL, Česká republika
  Čl. 36 odst. 1 Listiny jako samostatné kritérium přístupu k soudu
 28. Mgr. Markéta VLKOVÁ, Česká republika
  Právo na přístup k soudu ve vízovém řízení

Sekce práva Evropské unie

 1. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Výzvy pro Evropskou unii v oblasti společné zemědělské politiky
 2. Mgr. Iva FELLEROVÁ PALKOVSKÁ, Česká republika
  Precedenční účinky rozsudků Soudního dvora EU
 3. Mgr. Bc. Tomáš KOČAŘ, Česká republika
  Analýza možných rizik pro práva cestujících souvisejících s chystanou novelou nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů
 4. Štěpán RICHTER, Česká republika
  Směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu v kontextu strategie Jednotného digitálního trhu EU
 5. Mgr. Iveta ROHOVÁ, Česká republika
  Evropské mezinárodní právo soukromé v podmínkách Brexitu - zaměřeno na doložky o volbě soudu (a jejich osud)
 6. Mgr. Bc. Lucie STRAKOVÁ, Česká republika
  Směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě autorských práv ve světle související evropské legislativy
 7. Mgr. Martin ŠVEC, Česká republika
  Evropská unie jako garant energetické bezpečnosti: principy evropské strategie energetické bezpečnosti a nástroje práva EU
 8. Mgr. Jiří VODIČKA, Česká republika
  Zamyšlení nad unijní regulací automobilových emisí
 9. Mgr. Lucie ZAVADILOVÁ, Česká republika
  Posílená spolupráce v evropském právu rodinném – krok vpřed, nebo překážka evropské integrace?

Umělá inteligence jako aktuální výzva právu aneb právo pro 21. století

 1. Anna BLECHOVÁ, Česká republika
  Umělá inteligence: výzva pro regulaci, regulace výzvy
 2. Mgr. Dominika GALAJDOVA, Česká republika
  Sui generis databázová práva a jejich aplikace na výstupy umělé inteligence
 3. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Vyhledávání právních informací: Je horším právníkem člověk nebo umělá inteligence?
 4. Jaroslav HROCH, Česká republika
  Vybrané koncepce alokace autorství děl vytvořených umělou inteligencí
 5. Mgr. Alžběta KRAUSOVÁ, LL.M., Česká republika
  Umělý velký bratr: Jak může používání osobních asistentů a chatbotů s umělou inteligencí ovlivnit naše soukromí?
 6. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Knight Rider II: Kam se poděl Michael?
 7. Daniela PROCHÁZKOVÁ, Česká republika
  Právní kvalifikace operací v prostředí kyberprostoru
 8. Jan SCHEUER, Česká republika
  Knight Rider II: Kam se poděl Michael?
 9. Mgr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence
 10. Mgr. Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Česká republika
  Aplikované multiagentní systémy: Současný legislativní rámec

Valná hromada akciové společnosti

 1. Mgr. Michal ANTOŠ, Česká republika
  Vybrané otázky rozhodování per rollam
 2. Kateřina AUGUSTÍNOVÁ, Česká republika
  Působnost valné hromady a limity jejích smluvních modifikací
 3. Gabriela BREJCHOVÁ, Česká republika
  Právní povaha řízení o vysovení neplatnosti orgánu obchodní korporace
 4. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, Česká republika
  Úprava dodatečného výkonu hlasovacího práva ve stanovách akciové společnosti
 5. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Notifikační povinnost vůči valné hromadě v případech střetu zájmů
 6. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
 7. Kristýna HORKOVÁ, Česká republika
  Kumulativní hlasování
 8. Zdeněk HOUDEK, Česká republika
  Zásahy valné hromady do obchodního vedení
 9. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Odporovatelnost usnesení valné hromady
 10. Ing. Mgr. František KASL, Česká republika
  Distanční výkon práv u obchodních společností při využití elektronických prostředků
 11. Ing. Radka KLUSÁČKOVÁ, Česká republika
  Neplatnost rozhodnutí jiného orgánu obchodní korporace přijatého mimo působnost valné hromady
 12. Viktor KOLMAČKA, Česká republika
  Svolání valné hromady
 13. Kamil KOVAŘÍČEK, Česká republika
  Role valné hromady akciové společnosti v procesu příplatkování
 14. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Bude upřesněno
 15. Jan KUPČÍK, Česká republika
  Odpovědnost předsedy valné hromady
 16. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 17. JUDr. Pavel LOUTOCKÝ, BA (Hons), Česká republika
  Distanční výkon práv u obchodních společností při využití elektronických prostředků
 18. Mgr. et Mgr. Luboš MAZANEC, Česká republika
  Rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
 19. JUDr. Petr POSPÍŠIL, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Některé otázky spojené s výkonem působnosti valné hromady akciové společnosti radou obce (kraje)
 20. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Česká republika
  Účast akcionáře na valné hromadě a otázky spojené s jeho zastoupením
 21. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Základní systematika následků vad usnesení valných hromad
 22. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
  Usnášeníschopnost valné hromady akciové společnosti
 23. Mgr. Michal VÍTEK, Česká republika
  Vybrané otázky práva na vysvětlení
 24. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
  Působnost valné hromady a limity jejích smluvních modifikací

nahoru