| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Přehled účastníků > Podle sekcí

Přehled přihlášených (podle sekcí)

Jedná se o předběžný přehled přihlášených. Konečný seznam účastníků konference bude zveřejněn po přijetí a zařazení abstraktů příspěvků odbornými garanty jednotlivých sekcí.

Obchodní právo 1. sekce: Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti

 1. JUDr. Stanislav BARKOCI, PhD., Slovensko
  Právne a ekonomické aspekty budovania obchodnej značky (branding) v start-up a spin-off spoločnostiach
 2. Mgr.et Mgr. Bc. Hana CEJPEK MUSILOVÁ, Česká republika
  Označování produktů ekologického zemědělství ve světle ochrany proti nekalé soutěži
 3. Mgr. Michal ČERNÝ, Ph.D., Česká republika
  Význam judikatury v právu zeměpisných a tradičních označení
 4. Jan DOHNAL, Česká republika
  Známkoprávní ochrana hashtagů
 5. JUDr. Kateřina EICHLEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 6. JUDr. Barbora GRAMBLIČKOVÁ, PhD., LL.M., Slovensko
  Právne a ekonomické aspekty budovania obchodnej značky (branding) v start-up a spin-off spoločnostiach
 7. Ondřej HAŠKA, Česká republika
  Marketing participativních rozpočtů
 8. Adam HUSSEIN, Česká republika
  Obchodní firma a jméno (ne)existujícího člověka
 9. JUDr. Hana KELBLOVÁ, Ph.D., Česká republika
 10. Mgr. Martina KOPCOVÁ, Česká republika
 11. JUDr. Pavel KOUKAL, Ph.D., Česká republika
 12. Aleš MALACH, Česká republika
  Obchodní firma a jméno (ne)existujícího člověka
 13. Karolína PALOVÁ, Česká republika
  Dotace – zvláštní forma propagace?
 14. Mgr. Alena POKORNÁ, Česká republika
 15. Mgr. Bc. Helena PULLMANNOVÁ, Česká republika
  Obchodní jméno jako věc a možnosti dispozic s právy k němu se vztahujícími v komparativních souvislostech
 16. Mgr. Bc. Šárka ŠILHÁNKOVÁ, Česká republika
  Fashion law a parodie - vybrané otázky
 17. Prof. JUDr. Ivo TELEC, CSc., Česká republika
 18. Matěj VAVRINEC, Česká republika
  K převodům obchodních firem
 19. Zuzana VLACHOVÁ, Česká republika
  Kolizní aspekty převodů ochranných známek

Obchodní právo 2. sekce: Osobní společnosti

 1. Mgr. Michal ANTOŠ, Česká republika
  Komanditní suma
 2. Gabriela BREJCHOVÁ, Česká republika
  Rozhodování ve věcech společnosti: obchodní vedení
 3. Luboš BRIM, Česká republika
  Společnost občanského práva a její vztah k osobním společnostem
 4. Mgr. Martin FLOREŠ, Česká republika
  Střet zájmů v osobních společnostech: notifikační povinnost a s ní spojené otázky
 5. doc. JUDr. Bohumil HAVEL, Ph.D., Česká republika
 6. JUDr. Ing. Dušan HRABÁNEK, Česká republika
  Kaduční řízení ve veřejné obchodní společnosti
 7. Lukáš HRŮŠA, Česká republika
  Veřejná obchodní společnost a insolvence
 8. Tomáš KIRNER, Česká republika
  Komanditní společnost na investiční listy
 9. JUDr. Jaromír KOŽIAK, Česká republika
  Výkon práce pro osobní společnost
 10. JUDr. Jan LASÁK, LL.M., Ph.D., Česká republika
 11. Mgr. Ondřej MÁLEK, Česká republika
  Souběhy funkcí a zánik funkce člena statutárního orgánu
 12. Mgr. Jana POLÁŠKOVÁ, Česká republika
  K fiduciárním povinnostem společníka osobní společnosti; vnitřní konflikt zájmů společníka
 13. Mgr. Monika PŘÍKAZSKÁ, Ph.D., Česká republika
  Převod podílu ve veřejné obchodní společnosti a zamýšlená novela
 14. Tereza Tina RAŠŤÁKOVÁ, Česká republika
 15. Ing. Mgr. Radek RUBAN, Ph.D., Česká republika
  Derivativní žaloby v osobních společnostech
 16. Bc. Roman ŠAFÁŘ, Česká republika
  Kapitalizace veřejné obchodní společnosti: Je dědění a přechod podílu v souladu s koncepcí osobních společností?
 17. Tomáš VOHRABAL, Česká republika
  Povaha společenské smlouvy

Správní právo 1. sekce: Atypické podoby trestání ve veřejné správě

 1. Kamila ABBASI, Česká republika
  Zajištění cizinců jako "nepříjemný důsledek" nelegálního vstupu na území
 2. JUDr. Markéta BEDNÁŘOVÁ, Česká republika
  Správní vyhoštění a jeho sankční povaha
 3. Mgr. Vladislav BERNARD, Česká republika
  Přestupky při místních šetřeních prováděných soutěžními úřady
 4. Mgr. Jan FERFECKÝ, Česká republika
  Správní trestání znalců a tlumočníků - specifika a perspektivy
 5. JUDr. Tereza CHADIMOVÁ, Česká republika
  Uplatnění mediace při narovnání dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 6. JUDr. Anna CHAMRÁTHOVÁ, Česká republika
  Zveřejnění věci veřejným ochráncem práv jako sankce
 7. Kamil JELÍNEK, Česká republika
  Přestupky podle zákona o zadávání veřejných zakázek a jejich specifika
 8. Eva LÁSKOVÁ, Česká republika
  Zajištění cizince: Trest nebo pouhá ochrana?
 9. JUDr. Michal MÁRTON, Ph.D., Česká republika
  Sankční charakter bodového hodnocení řidičů
 10. Mgr. Patrícia PEVALOVÁ, Česká republika
  Daňové penále jako sankce trestněprávní povahy
 11. Mgr. Pavel PŮČEK, Česká republika
  Nařiďme jim „černou“ stavbu zbourat a zítra ať si ji postaví klidně znovu aneb „kdepak se nám vytratil zdravý selský rozum?“
 12. Mgr. Tibor SKALKA, Česká republika
  O netrestních právních sankcích ve veřejné správě
 13. Mgr. Tomáš SVOBODA, Česká republika
  Sankční povaha regresních úhrad
 14. Ing. Mgr. Josef ŠÍP, Česká republika
  (Atypické) delikty a sankce vztahující se k volební kampani
 15. Mgr. Soňa VEČEŘOVÁ, Česká republika
  Opatření proti nečinnosti jako „sankční postup“
 16. Mgr. Andrea VUONGOVÁ, Česká republika
  Odvod a penále za porušení rozpočtové kázně

Správní právo 2. sekce: Veřejný majetek a nakládání s ním

 1. doc. JUDr. Gábor HULKÓ, PhD., Maďarsko
 2. JUDr. Michal JANTOŠ, Česká republika
  Registr smluv jako aktivní způsob poskytování informací
 3. JUDr. Petr POSPÍŠIL, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Některé otázky spojené s odpovědností za hospodaření příspěvkové organizace obce (kraje)
 4. Mgr. Petr RŮŽIČKA, Česká republika
 5. Ing. Mgr. Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Česká republika
  Bid rigging - formy a jeho postihy
 6. JUDr. Mgr. Miriam SLOBODNÍKOVÁ, Slovensko
  Zelené verejné obstarávanie administratívnych budov
 7. Mgr. Jan SVOBODA, Česká republika
  Pořizování softwaru veřejnými zadavateli formou jednacího řízení s uveřejněním

Správní právo a právo životního prostředí 3. sekce: Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy

 1. Dominik BERÁNEK, Česká republika
  Role vodoprávních úřadů jako dotčených orgánů
 2. Jan BROŽ, Česká republika
  Dotčené orgány ve věcném záměru rekodifikace (veřejného) stavebního práva
 3. Mgr. Kateřina GABRHELÍKOVÁ, Česká republika
  Problematické aspekty přezkumu závazných stanovisek dotčených orgánů ve světle novely stavebního zákona
 4. Mgr. Lenka HLAVÁČOVÁ, Česká republika
  Oprava vadných závazných stanovisek vydávaných pro účely řízení dle stavebního zákona - zhodnocení a dopady novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb. rok od nabytí účinnosti
 5. Nikola CHÁBOVÁ, Česká republika
  Závazná stanoviska v oblasti včelařství
 6. Štěpán JAKL, Česká republika
  Závazná stanoviska k řízením podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady
 7. Mgr. Kateřina KOMÁROVÁ, Česká republika
  Závazná stanoviska ve vztahu ke krajinnému rázu
 8. Mgr. Anna LAJČÍKOVÁ, Česká republika
  Význam a specifika dotčených orgánů územního plánování
 9. Mgr. Monika MINAŘÍKOVÁ, Česká republika
  Postavení obecného stavebního úřadu jako dotčeného orgánu ve společném řízení
 10. JUDr. Aleš SOVA, Česká republika
  Koordinace závazných stanovisek dotčených orgánů
 11. JUDr. Dominik ŽIDEK, Ph.D., Česká republika
  Role dotčených orgánů v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření

Občanské právo a pracovní právo: Jednostranná právní jednání

 1. Mgr. Tereza ANTLOVÁ, Česká republika
  Závazný pokyn
 2. Josef BÁRTŮ, Česká republika
  Uplatnění slevy jako práva z vadného plnění spotřebitelem
 3. Mgr. Michal BLAŽEK, Česká republika
  Jednostranná právní jednání Pracovněprávního ombudsmana
 4. Romana BLAŽKOVÁ, Česká republika
 5. Alexander BRÖSTL, Slovensko
  Odstúpenie od zmluvy - obligatórnosť vymedzenia jeho dôvodu
 6. Mgr. Marie KOVÁŘOVÁ, Česká republika
 7. Bc. Matěj KŮREČKA, Česká republika
  Nepřikázané jednatelství – altruismus nebo pragmatismus jednatele?
 8. JUDr. Peter LUKÁČKA, Ph.D., Slovensko
  Jednostranné právne úkony vs. individuálne správne akty pri skončení pracovného pomeru vo verejnej správe
 9. JUDr. Vladimír MINČIČ, PhD., Slovensko
  Jednostranné právne úkony vs. individuálne správne akty pri skončení pracovného pomeru vo verejnej správe
 10. Mgr. Jana MLÝNKOVÁ, Česká republika
  Výpověď z nájmu bytu a domu
 11. Mgr. Jan MUČKA, Česká republika
  Jednostranné právní jednání a vlastnická služebnost
 12. JUDr. Miroslav ONDRÚŠ, Česká republika
  Odpovědnost za vady po uplynutí reklamačních lhůt
 13. Hana ŠERÁ, Česká republika
  POSKYTNUTÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE BEZ SOUHLASU PACIENTA
 14. JUDr. Adam TALANDA, Česká republika
  Jaká práva lze odejmout vyděděním?
 15. JUDr. Iveta TALANDOVÁ, Česká republika
  Jaká práva lze odejmout vyděděním?
 16. Mgr. Bc. Svatava VEVERKOVÁ, Česká republika
  Odstoupení od smlouvy uzavřené se zprostředkovatelem energií
 17. Mgr. Roman ZAPLETAL, Česká republika
  Okamžité zrušení pracovního poměru podle § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce

Občanské právo: Řízení ve věcech manželských a souvisejících

 1. JUDr. Katarína BURDOVÁ, Slovensko
  Brexit a jeho dôsledky na konanie v manželských a súvisiacich veciach s cudzím prvkom
 2. Zuzana FRANTÍKOVÁ, Česká republika
  Některé aspekty vypořádání společného jmění manželů v praxi
 3. Mgr. Adam HOLUBÁŘ, Česká republika
  Letargie české judikatury v přihlížení ke specifikům zásluh při rozhodování o disparitě vypořádávaného SJM
 4. Martin KORNEL, Česká republika
  Řízení o rozvod manželství jako nesporné řízení?
 5. Petra KOTKOVÁ, Česká republika
  Řízení ve věcech manželského bydlení a bydlení po zániku manželství
 6. Prof. JUDr. Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., Česká republika
 7. Mgr. Bc. Radovan MALACHTA, Česká republika
  Veřejný pořádek při řízení ve věcech manželských a partnerských s mezinárodním prvkem
 8. Mgr. Martina POSPÍŠILOVÁ, Česká republika
  Řízení o rozvod manželství v letech 1918 až 1938 v Československu
 9. JUDr. Kristina SEDLÁKOVÁ SALIBOVÁ, Česká republika
  Specifika řízení o rozvod manželství v české a libanonské právní úpravě

Ústav práva a technologií: Technologie a právo

 1. Mgr. Ondřej BENC, Česká republika
  Social credit system – posouvání hranic státního dozoru za užití moderních technologií v ČLR
 2. Anna BLECHOVÁ, Česká republika
  "Filtrování" internetu a vymáhání autorské práva
 3. Mgr. Dominika GALAJDOVA, Česká republika
  Strojové užití autorských děl
 4. JUDr. Jakub HARAŠTA, Česká republika
  Efektivnost vyhledávání v právních informačních systémech: Porovnání strategií využívajících zprostředkované a nezprostředkované údaje k vyhledání relevantních soudních rozhodnutí
 5. Petr KALENSKÝ, Česká republika
  (Ne)možnost využití práv k software jako zajištění v transakční praxi
 6. Mgr. Ing. František KASL, Česká republika
  Když se řekne „data breach“: Analýza pojmové nejednotnosti porušení zabezpečení/bezpečnosti osobních údajů v české a evropské právní úpravě
 7. JUDr. Samuel KRÁL, Česká republika
  Veřejné licence v rozhodovací praxi evropských soudů a jejich vymahatelnost v Českém právním řádu
 8. Andrej KRIŠTOFÍK, Slovensko
  Autorské práva k automaticky zbieraným dátam použitým na trénovanie systémov umelej inteligencie
 9. Ing. Peter MIHÓK, PhD., Slovinsko
  Aktuálne výzvy práva pri zavádzaní elektronického monitoringu obvinených a odsúdených osôb na Slovensku
 10. Tereza NOVOTNÁ, Česká republika
  Síťová analýza sémantické podobnosti textů soudních rozhodnutí
 11. Mgr. Štěpán RICHTER, Česká republika
  Právní problematika "lootboxů"
 12. Bc. Jan ŠLAJS, Česká republika
  Autorskoprávní důsledky samplování v hudebním průmyslu
 13. Mgr. Jakub VOSTOUPAL, Česká republika
  Budoucnost certifikace kyberbezpečnostních technologií v Evropě
 14. JUDr. Jan ZIBNER, Česká republika
  Otázky odpovědnosti umělé inteligence za zásah do autorského práva
 15. Mgr. Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Česká republika
  Prokazování příčinné souvislosti v kooperativních systémech

Finanční právo: Peníze a dluh

 1. JUDr. Vladimír BALCAR, Česká republika
  Je právní úprava institutu nespolehlivého plátce DPH ústavně konformní?
 2. Mgr. Ing. Marek BOČÁNEK, Česká republika
  Otázka aplikovatelnosti DPH na virtuální měny
 3. Mgr. Romana BUZKOVÁ, Česká republika
  Pozastavení čerpání z EU fondů jako trest za nadměrný schodek?
 4. Tereza ČEJKOVÁ, Česká republika
  Zdanění digitálních nomádů
 5. Mgr. Bc. Dávid FOGAD, MBA, Česká republika
  Dluh jako nástroj výnosu v obchodních korporacích a investičních fondech
 6. Mgr. Ing. Filip HEJL, Česká republika
  Postavení kryptoměny v daňovém právu
 7. Mgr. Štěpán KNETL, Česká republika
  Kryptoaktiva z pohledu práva
 8. Mgr. Ján MAZÚR, PhD., Slovensko
  Absencie restrukturalizacneho konania pre obce v SVK pravnom poriadku
 9. Mgr., Bc. Nikol NEVEČEŘALOVÁ, Česká republika
  Přeplatek z pohledu soukromého a veřejného práva
 10. Martin PRACNÝ , Česká republika
  Vznik Československa a převzetí rakousko-uherského státního dluhu
 11. Bc. Zuzana ŠIKOVÁ, Česká republika
  Historické souvislosti vedoucí k uzavření Mezinárodní úmluvy o potírání penězokazectví
 12. Josef ŠÍP, Česká republika
  Vyúčtování volebních kampaní
 13. Filip ŠVARC, Česká republika

Zdravotnické právo: Ochrana soukromí a úprava nakládání s informacemi ve zdravotnictví

 1. MUDr. Mgr. Štěpánka BIBROVÁ, Ph.D., Česká republika
  Ochrana soukromí a zdravotnická dokumentace z pohledu každodenní lékařské praxe
 2. Mgr. Jaroslav DIVOKÝ, Česká republika
  Povinná mlčenlivost v souvislosti s hospitalizací
 3. Mgr. Jan GREPL, Česká republika
  Práva pacienta související s vedením zdravotnické dokumentace
 4. Mgr. Ondřej KAŠPAR, Česká republika
  Povinnost mlčenlivosti nahlížení do zdravotnické dokumentace při šetření stížnosti a ustavení nezávislé odborné komise
 5. Mgr. Petra LANČOVÁ, Česká republika
  Vybraná specifika ochrany soukromí u klinického hodnocení léčiv
 6. JUDr. Vendula MEZEIOVÁ, LL.M, Česká republika
  Osobní zdraví a data o něm - věc věřejná?
 7. Mgr Matěj STŘÍTESKÝ, Česká republika
  Tematická analýza 100 rozhodnutí o přípustnosti převzetí do zdravotnického ústavu
 8. Mgr. Adam ŠKARKA, Česká republika
  Paradoxy vedení a nahlížení do zdravotnické dokumentace v domovech poskytujících sociální služby
 9. Mgr. Filip ZAJÍČEK, Česká republika
  Úskalí předávání elektronické zdravotnické dokumentace

Trestní právo: Uzavřenost vs. interaktivita trestního práva

 1. Mgr. Radka BARTOŠÍKOVÁ, Česká republika
  Limity trestněprávního postihu insider tradingu
 2. Bc. Kristýna BENDOVÁ, Česká republika
  Komplexní sankcionování úniků osobních informací pocházejících z trestního řízení
 3. JUDr. Eva BRUCKNEROVÁ, Ph.D., Česká republika
 4. Mgr. Adam COUFAL, Česká republika
  Adhezní řízení jakožto součást trestního řízení se zaměřením se na náhradu nemajetkové újmy
 5. Mgr. Kateřina CPINOVÁ, Česká republika
  Trestný čin zanedbání povinné výživy v českém trestním právu
 6. Mgr. David ČEP, Česká republika
  Protiprávní čin spáchaný před vznikem právnické osoby - kde se soukromé a trestní právo (ne)setkávají
 7. JUDr. Jan DVOŘÁK, Česká republika
  Utajovaná informace coby normativní znak skutkové podstaty trestného činu
 8. Dominik FOJT, Česká republika
  Prozařování práva Evropské unie do trestního práva České republiky
 9. doc. JUDr. Marek FRYŠTÁK, Ph.D., Česká republika
 10. Jan GREGOR, Česká republika
  Neoprávněné provozování hazardní hry v aplikační praxi – přestupek nebo trestný čin?
 11. Kateřina HLAVÁČOVÁ , Česká republika
  Únik policejních informací pohledem trestního práva
 12. Prof. JUDr. Věra KALVODOVÁ, Dr., Česká republika
 13. Mgr. Katarína KANDOVÁ, Česká republika
  Protiprávní čin spáchaný před vznikem právnické osoby - kde se soukromé a trestní právo (ne)setkávají
 14. Silvie KOLDASOVÁ, Česká republika
  Trestněprávní odpovědnost lékaře a její interakce s jinými typy odpovědností
 15. Mgr. Pavel KOTLÁN, Ph.D., Česká republika
  Význam vybraných soukromoprávních ustanovení pro princip subsidiarity trestní represe
 16. Mgr. Marcela LUKÁŠOVÁ, Česká republika
  Trest odnětí svobody a nazírání na něj současnou společností
 17. Mgr. Jan MALÝ, Česká republika
  Trestní odpovědnost pobočného spolku
 18. Mgr. Silvia MIČUDOVÁ , Slovensko
  Pôsobnosť medzinárodného práva v oblasti zachovávania ľudských práv väzňov
 19. Barbora MITÁŠOVÁ, Česká republika
  Trestní právo jako poslední stupěň ochrany životního prostředí
 20. Mgr. Ludmila MOUDRÁ, Česká republika
  Dílčí otázky spojené s odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu
 21. Mária NAGYOVÁ, Slovensko
  Svedomie a odsúdený – doznanie, polepšenie, ich vzájomný vzťah a vplyv na podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody
 22. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Elektronický monitoring a jeho využitie mimo trestného konania
 23. Marie POPPEOVÁ, Česká republika
  Společenská škodlivost jako hranice mezi přestupkem a trestným činem
 24. JUDr. Jan PROVAZNÍK, Ph.D., Česká republika
 25. Mgr. Jan SCHEUER, Česká republika
  Společenská škodlivost (přestupku) a vliv zvláštního zákona
 26. Mgr. Veronika SKALICKÁ, Česká republika
  Úřední osoba z pohledu trestního práva
 27. Mgr. Zdeněk Jiří SKUPIN, Česká republika
  Trestní rejstříky cizích států a mezinárodní výměna informací
 28. Nikola SMETANOVÁ, Česká republika
  Možnost zvrácení zapsané přeměny právnické osoby z pohledu trestního a obchodního práva
 29. JUDr. Hana ŠIMÁNOVÁ, Česká republika
  Trestní sankce v daňovém řádu: k prolínání daňového a trestního práva a zásadě ne bis in idem
 30. JUDr. Zoltán VALENTOVIČ, PhD., Slovensko
  Elektronický monitoring a jeho využitie mimo trestného konania
 31. Mgr. Terezie VOJTÍŠKOVÁ, Česká republika
  Hypertextové odkazy jako trestný čin porušení autorského práva?
 32. JUDr. Marika ZAHRADNÍČKOVÁ, Česká republika
  Pokyny v soustavě státního zastupitelství a jejich vliv na trestní řízení

Civilní právo procesní: Zásady civilního procesu

 1. JUDr. Petr COUFALÍK, Ph.D., Česká republika
  Postavení dětí a mladistvých v civilním sporném řízení
 2. JUDr. Bohumil DVOŘÁK, Ph.D., LL.M., Česká republika
  Zásada jednotnosti řízení v současné úpravě
 3. JUDr. Viktor GAZDA, Česká republika
  Význam zásad formální a materiální pravdy a vztah k ostatním procesním zásadám
 4. Bc. Ondřej GLOGAR, Česká republika
  Zásada přímosti v kontextu narativní teorie
 5. Tereza HAJDAJOVÁ, Česká republika
  Individualizace břemene substancování v kontextu zásady projednací
 6. Mgr. Jan HOLAS, Česká republika
  První nařízené setkání s mediátorem v kontextu zásad civilního procesu
 7. JUDr. Michaela KÚTIKOVÁ, Slovensko
  Zásada ústnosti v civilnom konaní
 8. Petra LAVICKÁ, Česká republika
  Postavení vedlejšího účastníka a náhrada újmy ve světle zákona č. 82/1998 Sb.
 9. Mgr. Filip MAZEL, Česká republika
  Materiální vedení řízení ovládaného zásadou projednací
 10. Mgr. Martin ORVISKÝ, Slovensko
  Zásada ústnosti v civilnom konaní
 11. Mgr. Robert PEŠA, Česká republika
  Míra důkazu a její ukotvení v základních zásadách civilního procesu
 12. JUDr. Zdeněk PULKRÁBEK, Ph.D., Česká republika
  Zákaz překvapivých rozhodnutí
 13. Jiří STÝBLO, Česká republika

nahoru