| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Seznam sekcí

Valná hromada akciové společnosti

Hlubší pochopení mechanismů, které ovládají správné fungování nejvyššího orgánu akciové společnosti, je jedním z ústředních bodů jakýchkoli úvah o chodu bezproblémovém této obchodní korporace. Ačkoli již byl věnována tématům souvisejícím s valnou hromadou akciové společnosti nespočet odborných statí, zůstává dosud dogmaticky neuchopena celá řada otázek, jejichž řešení se má stát předmětem jednání v této sekci.

V důsledku úzké profilace sekce je nutné předchozí schválení tématu příspěvku garantem, aby se jednotlivá témata zbytečně nepřekrývala. Kontaktovat garanty s dotazy můžete na e‑mailových adresách adrese Jaromir.Koziak@law.muni.cz nebo Radek.Ruban@law.muni.cz. Současně připojujeme návrhy okruhů, které do zaměření sekce spadají.

Dílčí okruhy v rámci zaměření sekce:

 1. Definice pojmu „valná hromada“.
 2. Působnost valné hromady a limity jejích smluvních modifikací.
 3. Svolávání valné hromady.
 4. Účast na valné hromadě, včetně možnosti výkonu akcionářských práv prostřednictvím zástupce.
 5. Usnášeníschopnost.
 6. Vedení průběhu valné hromady, možnosti a limity výkonu funkce předsedy valné hromady.
 7. Právo na vysvětlení (rozsah, zneužití a případné odepření tohoto práva).
 8. Návrhy a protinávrhy.
 9. Hlasování na valné hromadě (limity projevu vůle akcionáře).
 10. Hlasování prostřednictvím distančních prostředků.
 11. Dodatečný výkon hlasovacího práva.
 12. Hlasování per rollam.
 13. Kumulativní hlasování.
 14. Zápis z valné hromady, včetně otázek formy zápisu (notářské zápisy).
 15. Následky vad usnesení valných hromad, včetně procesních aspektů.
 16. Hlasování o specifických bodech programu valné hromady.
Odborný garant:
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Zdeněk Houdek
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti

Sekce se obsahově soustřeďuje na problematiku práv, která jsou využívána především při podnikatelské činnosti a slouží k identifikaci a ochraně podnikatelů i jejich výrobků a služeb. Pozornost proto bude zaměřena na firemní právo a označování podnikatelů, kteří nemají firmu, právní úpravu ochranných známek a chráněných zeměpisných označení a označení původu. Tato problematika úzce souvisí s nekalou soutěží a je důležitá i pro propagaci a marketing. Sekce se proto nezaměřuje jen úzce na otázky výkladu a aplikace příslušných právních norem, ale chce postihnout i mimoprávní, zejména ekonomické souvislosti. V obsahovém zaměření příspěvků očekáváme, že se účastníci soustředí na vzájemné souvislosti a přesahy v právní úpravě jednotlivých práv (např. souvislost firmy, ochranné známky a nekalé soutěže). Pro orientaci uvádíme návrhy dílčích témat:

 • obchodní firma a ochranná známka v propagaci podnikatele
 • nekalosoutěžní souvislosti obchodní firmy a ochranných známek
 • obchodní firma jako významná  hodnota v majetku podnikatele (dispozice s obchodní firmou)
 • otázky soudní příslušnosti ve sporech o nároky z porušení práv k obchodní firmě
 • tvorba obchodní firmy a obecné požadavky na název právnické osoby, zákaz klamavosti a zaměnitelnosti
 • funkční vztahy mezi obchodní firmou a ochrannou známkou ve známkoprávní reformě EU
 • omezení účinků ochranné známky ve vztahu k obchodní firmě dle judikatury Soudního dvora
 • srovnání přístupu Úřadu průmyslového vlastnictví a rejstříkových soudů k otázce zaměnitelnosti a klamavosti označení.
Odborný garant:
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M., JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., Ing. Eva Tomášková, Ph.D., JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Právo na přístup k soudu

Je-li právo na spravedlivý proces branou ke všem ostatním základním právům, je potom právo na přístup k soudu klíčem, který tuto bránu otevírá. Procesní záruky nemají žádný smysl, neexistuje-li proces, v němž by mohly být uplatněny. V rámci sekce uvítáme příspěvky zaměřené na různé aspekty formálního přístupu k soudu (typicky různé výluky ze soudního přezkumu či selekci nápadu) i na další problémy podřaditelné pod širší vymezení práva na přístup k soudu (jako například osvobození od soudního poplatku, bezplatnou právní pomoc či nastavení podmínek přípustnosti opravných prostředků).

Odborný garant:
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Permanentní reforma trestního řízení (koncepční a nekoncepční změny na půdě trestního práva procesního)

Diskuse o potřebě proměny a přizpůsobení trestního řízení potřebám moderní demokratické společnosti založené na úctě k právům a svobodám člověka, ale i fakticitě aktuálních vývojových trendů v oblasti kriminality, nás provázejí více než čtvrt století (chtělo by se až říci, že od nepaměti). Za tu relativně krátkou dobu urazila úprava trestního řízení poměrně dlouhou cestu, na které docházelo k celé řadě dílčích změn, z nichž některé můžeme bez ostychu označit za bouřlivé (za všechny připomeňme tzv. velkou novelu trestního řádu z roku 2001), jiné za klidnější, avšak neméně významné (např. postupné posilování postavení poškozeného a oběti v trestním řízení nebo zavádění tzv. odklonů).

Tyto proměny trestního práva procesního postupně formovaly jeho současnou podobu, kterou lze v jejich světle vnímat jako výsledek soupeření celé řady rozličných dotčených základních práv a zájmů, tendencí či názorových proudů. Na sklonku druhé dekády tohoto století je však zřejmé, že se před námi nachází onen pomyslný velký krok do neznáma (byť kostky ještě nejsou vrženy), představovaného postupně se utvářejícím konceptem nového trestního řádu a s ním i nové podoby trestního řízení. V takové chvíli je záhodno – možná více než jindy – bilancovat současnou podobu trestního procesu a zamyslet se jak nad změnami, které trestní řízení v období posledních pětadvaceti let přiblížily moderním vývojovým trendům, tak i nad těmi, které i přes veškerý potenciál daná očekávání nesplnily. Konečně právě z těchto úvah mohou následně vzejít návrhy pro účinnější a efektivnější trestní řízení.

Téma trestní sekce je určeno pro všechny, kteří chtějí svojí přispět do diskuse o současné, a zvláště budoucí podobě trestního řízení. Vítány jsou proto jak příspěvky hodnotící stav de lege lata, tak i navrhující řešení dílčích či koncepčních otázek trestního procesu.

Odborný garant:
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Dominik Fojt, Mgr. Marcela Lukášová, Mgr. Zdeněk Jiří Skupin
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Památková péče v právních vztazích

Ochrana památkového fondu jako součásti národního kulturního pokladu České republiky a jako součásti evropského a světového kulturního dědictví je předmětem dlouholeté široké odborné diskuse specialistů řady oborů, které se na realizaci památkové péče podílejí. Vyústěním této dlouholeté odborné diskuse se stal zcela nově koncipovaný vládní návrh zákona o ochraně památkového fondu, který byl však v červenci 2017 zamítnut ve 3. Čtení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.

Cílem sekce je navázat na dosavadní výsledky této odborné diskuse, zhodnotit nejen vývoj, současný stav a perspektivy právní úpravy na úseku památkové péče z pohledu veřejného i soukromého práva na úrovni národní, evropské i mezinárodní, ale věnovat pozornost i aktuálním aplikačním problémům. A to jak z pohledu všech v úvahu přicházejících subjektů, tak z pohledu koncepčních, administrativních, majetkoprávních, evidenčních, ekonomických a sankčních prostředků. Vítány jsou též analýzy zabývající se střetem veřejného zájmu na ochraně objektů památkového fondu s jinými veřejnými zájmy případně s vybranými soukromými zájmy, příspěvky zabývající se ochranou kulturního dědictví v širších vazbách na ochranu přírodního dědictví, dále příspěvky věnované ochraně kulturních památek a dalších památkově cenných objektů v procesech veřejného stavebního práva. Autoři se mohou zaměřit i analýzu ochrany konkrétního památkově cenného objektu.

Sekce je určena jak zájemcům z oboru právo, ale i dalším subjektům – reprezentantům veřejné správy a dalším specialistům z jiných oborů, kteří se památkové péči věnují.

Odborný garant:
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Organizační garant:
Mgr. Radek Dřevěný
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Čas v soukromém právu

Fenoménem času se v lidské historii od nepaměti zabývá řada vědních disciplín jak humanitních, tak přírodovědných (mezi nimi např. horologie nebo chronologie). V právu čas představuje jednu z nejdůležitějších objektivních právních skutečností. Problematikou času se zabývá rovněž občanský zákoník, jenž obsahuje obecnou úpravu významu času a dále úpravu promlčení a prekluze. Nová úprava promlčení přinesla řadu teoretických, ale též praktických otázek, jimž je třeba věnovat pozornost. Krom této úpravy však občanský zákoník pracuje s časem v podobě dob a lhůt také na mnoha místech zvláštní části. Některé právní předpisy obsahují zvláštní úpravu promlčení (např. § 70 a § 71 směnečného zákona). Bez zajímavosti nejsou ani procesní lhůty v civilním procesu (který se soukromým právem funkčně souvisí). Účastníkům sekce se tudíž nabízí široký prostor pro zaměření témat svých příspěvků souvisejících s oblastí, jíž se ve své vědecké práci věnují.

Odborný garant:
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D., JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D., doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Opravné prostředky v civilním řízení soudním

V listopadu loňského roku byl odborné veřejnosti předložen k diskusi návrh věcného záměru nového civilního řádu soudního. Po obsahové stránce se věcný záměr zásadně odklání od dosavadní podoby opravných prostředků a jiných prostředků nápravy. Opouští např. pojetí odvolání jako jednotného opravného prostředku jak proti prvostupňovému rozsudku, tak i proti usnesení soudu prvého stupně; místo toho vedle odvolání opětovně navrhuje zavést do našeho právního řádu stížnost. Jak odvolání, tak i stížnost jsou vybudovány na přísném zákazu novot. Počítá se se zavedením tzv. vyhrazené či odložené stížnosti. Dovolání je v návrhu chápáno jako řádný opravný prostředek a jinak se přistupuje k vymezení jeho přípustnosti. Žalobu pro zmatečnost charakterizuje věcný záměr jako subsidiární prostředek nápravy, jímž mají být odstraněny pouze tzv. kvalifikované zmatečnosti, jež vyšly najevo až po právní moci rozsudku.

V rámci civilněprocesní sekce lze diskutovat o změnách, které věcný záměr přináší. Téma sekce tím však není vyčerpáno. Příspěvky mohou být rovněž zaměřeny např. výlučně na problémy současné právní úpravy, nebo se mohou zabývat právními úpravami zahraničními či právně historickými aspekty vývoje systému opravných prostředků.

Odborný garant:
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Civilní status člověka

Civilní status člověka je klíčovým pojmem soukromého práva. Zejména po rekodifikaci občanského zákoníku nabývá na významu, neboť došlo k podstatným změnám, zejména jde-li o vymezení jeho obsahu. Tradičně civilní status člověka zahrnuje jméno a příjmení, právní osobnost a svéprávnost, bydliště a v neposlední řadě i rodinný status, tj. vazby člověka na své příbuzné, rodinu. Někdy bývá do civilního statusu člověka zahrnuta i problematika vlastnictví. Ve vazbě na rekodifikovaný občanský zákoník se klade celá řada koncepčních, ale i dílčích otázek. Projekt proto cílí jak na obecné, tak zvláštní souvislosti dané problematiky, kupř. i na analyzování civilního statusu transsexuálů a transgender lidí. Danou problematiku nelze zkoumat bez širších vazeb na neprávní disciplíny, ale zejména bez historických, evropských či světových souvislostí, jmenovitě např. bez dopadů judikatury Evropského soudu pro lidská práva na národní právní řády v Evropě, resp. lidskoprávní dimenze vůbec.

Odborný garant:
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Organizační garant:
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Peníze, měna a právo

Peněžní a měnové vztahy jsou typicky předmětem velmi komplexní a silné právní regulace, s níž se většina z nás setkává na každém kroku. S vyvíjející se společností se ruku v ruce vyvíjí i peněžní a měnové vztahy, jejichž právní úprava čelí novým výzvám. V rámci sekce „Peníze, měna a právo“ se zaměříme na tuto velmi širokou oblast právních vztahů. Účastníci sekce se mohou zaměřit např. na problematiku regulace měny či kryptoměn, na právní aspekty měnové politiky centrálních bank či integraci v rámci měnových unií, ale i na otázky související s „penězi“ státu, jako např. problematiku veřejných rozpočtů či otázky dohledu a regulace úvěrových institucí. Zvolené téma sekce je dostatečně široké, aby pokrylo obě základní části finančního práva, tj. část nefiskální i fiskální, ale vítány jsou i příspěvky z jiných právních odvětví (např. trestné činy týkající se peněz a měny, soukromoprávní platební instituty, atd.)

Odborný garant:
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Bc. Sabina Pazderová
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Umělá inteligence jako aktuální výzva právu aneb právo pro 21. století

Právo se v průběhu věků muselo vyrovnávat s výzvami nejrůznějšího charakteru. Ne jinak je tomu dnes, kdy se umělá inteligence pomalu ale jistě stává součástí naší společnosti. Je tedy otázkou, do jaké míry a zda by právo mělo na nástup této technologie reagovat. Sekce je proto zaměřena na vzájemné interakce fenoménu umělé inteligence a práva bez ohledu na právní odvětví. Příspěvky by přitom měly klást důraz na proměny jednotlivých právních institutů a návrhy řešení, zda a jak výzvu v podobě umělé inteligence regulatorně uchopit.

Vítány jsou příspěvky pracující s umělou inteligencí jako prvkem právního vztahu, tedy jako jeho subjektem, objektem či obsahem. Zaměřit se tak lze na právní otázky související s umělou inteligencí ve všech právních oblastech, jako např. občanské právo (právní osobnost umělé inteligence, odpovědností otázky), autorské právo (umělá inteligence jako autor) či např. právo trestní (umělá inteligence jako pachatel trestného činu). Umělá inteligence ovšem může ve vztahu k právu figurovat i jako nástroj pro jeho zpracování a např. i interpretaci - i příspěvky věnující se těmto tématům  jsou v sekci vítány. Vhodné jsou též příspěvky diskutující potenciální negativní následky rozvoje a nasazení umělé inteligence a jejich reflexi právem.

Odborný garant:
JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Jan Zibner
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha), Revue pro právo a technologie (revue.law.muni.cz)

Právní otázky medicínského výzkumu

Tématem sekce zdravotnického práva na konferenci doktorandů a mladých právních vědců CoFoLa budou v roce 2018 právní otázky týkající se modernizace a standardizace medicíny za účelem zajištění její vysoké účinnosti a bezpečnosti. Vítány jsou zejména příspěvky věnované právu a etice zdravotnického výzkumu, ochrany vynálezů ve zdravotnictví, registrace léčiv, certifikace zdravotnických prostředků a aprobace metod medicíny, získávání a zpracování informací v medicíně včetně ochrany soukromí pacientů, informování pacientů a jejich blízkých, reklamy ve zdravotnictví, medicínské statistiky, vytváření standardů pro zdravotní péči a jejich uplatňování jak v každodenní medicíně, tak při posuzování sporů (problematika vymezení náležité odborné péče, tzv. lege artis) jakož také rozlišení medicíny založené na vědě, hraničních praktik, léčitelství a šarlatánství a přístupům práva vůči nim.

Odborný garant:
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D., doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Petra Lančová
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Sekce práva Evropské unie

Není pochyb, že Evropská unie čelí mnoha obtížím, z nichž některé ji dokáží ochromit či ohrozit (dluhová krize ohrožující jednotnou měnu, migrační a azylová krize, krize právního státu a demokracie, Brexit, katalánský separatismus). Na druhé straně předpovědi jejího brzkého rozpadu se opakovaně nenaplňují. Důvodem může být paradoxně nedostatečnost při uplatňování jejího práva, zakládající určitou pružnost. Zároveň přicházejí nejrůznější výzvy v hospodářství, společnosti, politice a kultuře, na které Evropská unie a její členské státy pochopitelně odpovídají. Na sekci práva Evropské unie konference CoFoLa jsou proto vítáni studenti, doktorandi a mladí právní vědci s příspěvky věnovanými právním rámcům vytvářených a upravovaných Evropskou unií pro zvládání těchto obtíží a výzev, jakož také o právních základech jedinečného nadnárodního práva Evropské unie a jejich možnostech a úskalích pro zvládání těchto obtíží a výzev.

Odborný garant:
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. et Mgr. Bc. Hana Cejpek Musilová
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru