| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Seznam sekcí

Obchodní právo 1. sekce: Firemní právo a další práva na označení, právní a ekonomické souvislosti

Sekce se obsahově soustřeďuje na problematiku práv, která jsou využívána především při podnikatelské činnosti a slouží k identifikaci a ochraně podnikatelů i jejich výrobků a služeb. Pozornost proto bude zaměřena na firemní právo a označování podnikatelů, kteří nemají firmu, právní úpravu ochranných známek a chráněných zeměpisných označení a označení původu. Tato problematika úzce souvisí s nekalou soutěží a je důležitá i pro propagaci a marketing. Sekce se proto nezaměřuje jen úzce na otázky výkladu a aplikace příslušných právních norem, ale chce postihnout i mimoprávní, zejména ekonomické souvislosti. V obsahovém zaměření příspěvků očekáváme, že se účastníci soustředí na vzájemné souvislosti a přesahy v právní úpravě jednotlivých práv (např. souvislost firmy, ochranné známky a nekalé soutěže). Pro orientaci uvádíme návrhy dílčích témat:

• obchodní firma a ochranná známka v propagaci podnikatele

• nekalosoutěžní souvislosti obchodní firmy a ochranných známek

• obchodní firma jako významná  hodnota v majetku podnikatele (dispozice s obchodní firmou)

• otázky soudní příslušnosti ve sporech o nároky z porušení práv k obchodní firmě

• tvorba obchodní firmy a obecné požadavky na název právnické osoby, zákaz klamavosti a zaměnitelnosti

• funkční vztahy mezi obchodní firmou a ochrannou známkou ve známkoprávní reformě EU

• omezení účinků ochranné známky ve vztahu k obchodní firmě dle judikatury Soudního dvora

• srovnání přístupu Úřadu průmyslového vlastnictví a rejstříkových soudů k otázce zaměnitelnosti a klamavosti označení.

Odborný garant:
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M., JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc., Ing. Eva Tomášková, Ph.D., JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Obchodní právo 2. sekce: Osobní společnosti

Osobní společnosti stojí dlouhodobě stranou zájmu odborné veřejnosti. Přesto, nebo snad právě proto, existuje řada otázek, které v souvislosti s nimi nebyly jednoznačně vyřešeny. Hlubší analýzu zasluhují také některé změny, které přinesla rekodifikace soukromého práva, či změny, které jsou zamýšleny (připravovány) právě projednávanou novelou zákona o obchodních korporacích. Cílem sekce je identifikovat sporná místa úpravy osobních společností a navrhnout jejich (výkladová) řešení. V důsledku úzké profilace sekce je nutné předchozí schválení tématu příspěvku garanty, aby se jednotlivá témata nepřekrývala. Kontaktovat garanty s dotazy můžete na e‑mailových adresách Jaromir.Koziak(at)law.muni.cz nebo Radek.Ruban(at)law.muni.cz. Současně jsou připojeny návrhy okruhů, které do zaměření sekce spadají (jde však pouze jakousi „inspiraci“, návrhy vlastních témat jsou vítány).

Dílčí okruhy v rámci zaměření sekce:

• společnost soukromého práva (jako „původce“ osobních společností),

• vklady a režim základního kapitálu,

• zisk a jeho výplata,

• ztráta a povinnost její úhrady,

• komanditní suma,

• odpovědnost společníků (společnická loajalita),

• rozhodování „ve věcech“ společnosti (ve smyslu § 105 z. o. k.),

• změna společenské smlouvy,

• dispozice s podílem (převod a přechod),

• rozhodování statutárního orgánu (obchodní vedení, jednání navenek),

• souběhy funkcí,

• GmbH & Co. KG v českém právním řádu,

• finanční obtíže (exekuce a insolvence) společníků a společnosti,

• daňové aspekty.

Odborný garant:
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D., Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Správní právo 1. sekce: Atypické podoby trestání ve veřejné správě

Sekce je tematicky zaměřena nikoli na správní trestání v běžném slova smyslu, nýbrž na různorodé atypické podoby trestání v oblasti veřejné správy. Příspěvky mohou být zaměřeny zejména na typické skutkové podstaty deliktů či atypické správní sankce. Příkladem může být objektivní odpovědnost provozovatele vozidla a její četná specifika. Příspěvky však mohou směřovat také na různorodé „sankční postupy“ ve veřejné správě, které zpravidla vůbec nejsou za trestání považovány. Pozornost může být zaměřena např. na „sankční rozměr“ výkonu působnosti veřejného ochránce práv či obdobně na obecné souvislosti uplatnění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, kterou lze taktéž chápat jako určitou sankci svého druhu. S ohledem na to, že veřejná správa má taktéž určité politické základy, pozornost může být věnována také uplatnění "politických sankcí" ve veřejné správě. Ačkoli téma sekce není zaměřeno na reformu správního trestání, také v rámci této nové právní úpravy se mohou vyskytovat některé (pro běžné správní trestání) atypické aspekty.

Odborný garant:
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D., Mgr. Tomáš Svoboda
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Správní právo 2. sekce: Veřejný majetek a nakládání s ním

V rámci navrhovaného tématu by byla věnována pozornost samotné podstatě veřejného majetku, procesu jeho nabývá a hospodaření s ním, včetně kontrolování dodržování povinností spojených s hospodařením s veřejným majetkem. S tématem úzce souvisí i problematika zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o významný způsob, jak k vynakládání veřejných prostředků dochází.

Odborný garant:
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc., JUDr. Kamil Jelínek
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Správní právo a právo životního prostředí 3. sekce: Dotčené orgány a formy jejich činnosti při výkonu veřejné správy

Sekce je zaměřena na zkoumání charakteristiky dotčených orgánů, významu činnosti dotčených orgánů, včetně forem jejich činnosti (závazných stanovisek, aj.). Vítány jsou nejen příspěvky zabývající se postavením dotčených orgánů v rámci řízení či jiných činností správních orgánů, ale i vnější formou činnosti dotčených orgánů. V návaznosti na novelu stavebního zákona ve vztahu k závazným stanoviskům se předpokládá i zaměření příspěvků na možný přezkum (či nepřezkum) závazných stanovisek.

Základním cílem sekce je diskutovat a hledat odpovědi na otázky spojené s efektivitou ochrany veřejných zájmů chráněných dotčenými orgány ve vztahu k ochraně veřejných subjektivních práv dotčených osob. Diskuze by pak měla přispět k vymezení efektivnosti činnosti dotčených orgánů a navrhnout řešení de lege ferenda.

Odborný garant:
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., JUDr. Alena Kliková, Ph.D., doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Občanské právo a pracovní právo: Jednostranná právní jednání

Jednostranná právní jednání zaujímají v systému soukromého práva zásadní postavení. V závazkovém právu představují výjimečný důvod vzniku závazků, zásadní úlohu však sehrávají zejména při změně či zániku závazků. Nabízí se tak řada dílčích témat k diskuzi:od témat zcela obecných (např. výklad jednostranných právních jednání, otázka jejich účinnosti, platnosti, promlčitelnosti či převoditelnosti práva na jejich učinění) po témata více specifická (např. problematika nepřikázaného jednatelství či konkrétní důvody zániku typových závazků). Pozornost lze věnovat i takovému jednostrannému jednání, které tradičně nepovažujeme za jednání právní, nebo jehož povaha se může jevit jako sporná (např. splnění dluhu nebo oznámení o postoupení pohledávky). V sekci se zaměříme též na jednostranná právní jednání nacházející se v právu pracovním (např. vnitřní předpisy, změna či skončení základního pracovněprávního vztahu). Účastníkům sekce se tudíž nabízí široký prostor pro zaměření témat svých příspěvků souvisejících s oblastí, jíž se ve své vědecké práci věnují.

Odborný garant:
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D., JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D., doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., Mgr. Nelly Springinsfeldová, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Štěpán Richter
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Občanské právo: Řízení ve věcech manželských a souvisejících

Řízení v rodinně-právních věcech se tradičně vyznačují řadou odlišností. V kontextu českého práva je řada těchto řízení aktuálně předmětem úpravy zákona o zvláštních řízeních soudních. 

Pozornost v rámci sekce bude věnována řízením ve věcech:

  • manželských (o určení, zda tu manželství je či není; o neplatnost manželství; o rozvod manželství)
  • partnerských (o určení, zda tu partnerství je či není, o neplatnost partnerství, o zrušení partnerství),
  • výživného mezi manžely a rozvedenými manžely,
  • manželského bydlení a bydlení po zániku manželství,
  • zúžení, zrušení a vypořádání společného jmění manželů,
  • o ostatních právech a povinnostech mezi manžely (uspokojování potřeb rodiny, rozhodování o záležitostech rodiny, obstarávání záležitostí rodiny, zrušení zástupčího oprávnění manžela).

Vítány budou příspěvky věnující se jednotlivým výše uvedeným řízením nebo jejich dílčím společným aspektům, a to zejména v komparativním pohledu.

Odborný garant:
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Martin Kornel, Ph.D.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Ústav práva a technologií: Technologie a právo

Tematický blok: Umělá inteligence: důvod pro rekodifikaci práva?

Odborný garant: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Organizační garant: Mgr. Jan Zibner

Loňská teoreticky zaměřená sekce věnovaná umělé inteligenci ukázala, že umělá inteligence je skutečnou výzvou právu v řadě oblastí. Na úspěchy minulého ročníku navazuje i další sekce věnovaná umělé inteligenci, tentokrát však zaměřená na stávající úpravu národních právních řádů při práci s tímto fenoménem. Kromě proměny jednotlivých právních institutů a návrhů de lege ferenda je třeba zkoumat i právní úpravu de lege lata a její limity. Sekce je proto orientovaná na deskriptivní analýzu možností, které v této oblasti aktuální právní řády nabízejí, a na dílčí hodnocení, do jaké míry je stávající právní úprava dostatečná. Sekce navíc nabízí prostor i pro komparaci právních řádů a jednotlivých institutů, či pro řešení modelových příkladů a sporných situací.

Vítány jsou zejména příspěvky zaměřené na aktuální možnosti práva při regulaci umělé inteligence ve všech právních oblastech, ideálně s praktickým přesahem. Cílem příspěvků by mělo být představení konkrétních řešení vybraných otázek v daném právním řádu.

Tematický blok: ICT jako nástroj pro poznávání práva

Odborný garant: JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.

Organizační garant: Mgr. Tereza Novotná

Informační technologie jsou nástrojem, který má nezanedbatelný vliv na to, jak poznáváme právo. Bez využití informačních systémů si není možné orientaci v mase právních předpisů, judikatury a literatura představit. Tato sekce se věnuje právě tomuto aspektu informačních technologií.

Vítány jsou zejména příspěvky zaměřené na kritickou komparaci právních informačních systémů nebo na využití atypických metod (citační analýza, strojové zpracování textu) pro právní výzkum i praxi.

Tematický blok: Právo a technologie

Odborný garant: Mgr. MgA Jakub Míšek

Organizační garant: Mgr. Ing. František Kasl

#právo_a_technologie

#nejen_ICT

#copyright #data_protection #cysec #cycrime #energy_law #biotech #e-finance #software_law #right_to_information #open(data/access/science/software) #e-legislation

Vítány jsou zejména kritické a analytické příspěvky zaměřené na aktuální výzvy práva v kontextu užití nových technologií.

Odborný garant:
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D., JUDr. MgA. Jakub Míšek, JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Organizační garant:
Ing. Mgr. František Kasl, Mgr. Tereza Novotná, JUDr. Jan Zibner
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Finanční právo: Peníze a dluh

Problematika různých forem dluhu a nakládání s ním je nedílnou součástí lidské historie. Dluh může být nahlížen a zkoumán z mnoha perspektiv. Ať již jej hodnotíme jako účetní závazek, ekonomický či právní institut, filozofický problém či sociologický fenomén, jeho existence je vždy determinována určitým právním prostředím. Konferenční sekce "Peníze a dluh" je pojata multioborově. Vítány jsou příspěvky právně teoretické, právně filozfické či týkající se problematiky právní praxe, ekonomie nebo ekonomiky.

Dluh bývá často spojen s institutem peněz, které (ve své fiat podobě) jsou rovněž účetním závazkem (dluhem). Instituty peněz a dluhu se tak objevují jak v rámci práva měnového, práva devizového, práva finančních trhů (včetně problematiky různých forem kryptoaktiv), tak i práva insolvenčního. Co se týče příspěvků národohospodářských, příkladem lze zmínit problematiku měnové politiky či s dluhem související otázky fiskální politiky státu. Případné příspěvky týkající se peněz a dluhu v různých náboženských normách mohou být zajímavým zpestřením sekce a jsou rovněž vítány.

Odborný garant:
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D., Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Zdravotnické právo: Ochrana soukromí a úprava nakládání s informacemi ve zdravotnictví

Při poskytování zdravotní péče se odedávna, jak dokládá Hippokratova přísaha, zdůrazňovala důvěrnost a ochrana soukromí. Lékařské tajemství, respektive zdravotnická mlčenlivost, mají staleté tradice. Též na zdravotnictví proto dopadá ochrana osobních údajů, kterou nyní zřetelně Čechům ztělesňuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR). Na druhé straně solidní medicína potřebuje evidenci, proto se předepisuje zdravotnická dokumentace. Moderní technologie obecně včetně medicíny závisejí na sběru, zachování a zpracování informací. Zároveň však informační a komunikační technologie radikálně proměnily podobu a rozsah informací. Zvláštní otázky vyvolává střet ochrany soukromí při provádění biomedicínského výzkumu. Na místě je však rovněž sledování reklamy a evaluace kvality a hospodárnosti ve zdravotnictví. Vyzýváme tedy zájemce zdravotnické právo z řad studentů, doktorandů a post-doců ke zpracování právních otázek ochrany soukromí a nakládání s informacemi v tomto oboru formou krátkého vystoupení v konferenční sekci a příspěvku do postkonferenčního sborníku.

Odborný garant:
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D., doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Jaroslav Divoký, Mgr. Petra Lančová
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Trestní právo: Uzavřenost vs. interaktivita trestního práva

Trestní právo je odvětví relativně svébytné a samostatné. Již z jeho subsidiární podstaty však plyne nutnost čilé interakce s jinými právními odvětvími, jimž poskytuje ochranu. V trestněprávních předpisech se tak lze setkat s řadou pojmů a institutů, které nemají svůj původ v trestním právu, a přeci s nimi trestní právo pracuje či jsou pro jeho řádnou a účinnou aplikaci zcela kruciální. Tento proces je obousměrný, a tak samozřejmě i v mimotrestních odvětvích nacházíme pojmy a instituty, které mají svůj původ v trestním právu.

Tato sekce je proto zaměřena na ty příspěvky, které se věnují buďto institutům či konceptům, jež jsou v trestní právu výlučné, a to ze systematického hlediska (dopady a důsledky této výlučnosti v trestním právu a právním řádu jako celku), anebo které naopak zkoumají průniky trestního práva s jinými právními odvětvími. V tomto směru jsou vítány jak příspěvky týkající se vlivu mimotrestních norem, institutů či principů na trestní právo (např. vliv mimotrestního původu znaku skutkové podstaty na její výklad či aplikaci, rozdíl mezi trestněprávním a mimotrestním obsahem určitého pojmu atd.), tak vlivu norem, institutů a principů trestního práva na mimotrestní odvětví (např. důsledky odsouzení za trestný čin, důsledky zajišťovacích institutů v trestním řízení atd.).

Odborný garant:
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D., doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. David Čep, Mgr. Jan Malý
Jazyk:
čeština
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

Civilní právo procesní: Zásady civilního procesu

Sekce je zaměřena na příspěvky, které se zabývají odvětvovými zásadami civilního práva procesního. Příkladmo lze uvést dispoziční zásadu, zásadu projednací, jejich protiklady v podobě zásady oficiality a vyšetřovací zásady, dále zásady ústnosti, přímosti, veřejnosti, volného hodnocení důkazů, princip procesní ekonomie (včetně tzv. koncentrace řízení), či princip poctivosti. Vystoupení nemusí být zaměřena jenom na uplatnění těchto zásad ve sporném řízení, ale mohou se jimi zabývat i ve vztahu k ostatním druhům civilního soudnictví, tj. k nespornému řízení, exekučnímu řízení a insolvenčnímu řízení, popř. též ve vztahu k řízení rozhodčímu. Mohou se rovněž zabývat pouze určitými dílčími projevy některé ze zásad (např. vázanost soudu žalobou jako projev dispozičního principu), nebo konkrétním procesním institutem, který rozeberou z pohledu zásad civilního procesu (např. současnou úpravu změny žaloby či jejího zpětvzetí lze poměřit dispoziční zásadou). Témata samozřejmě nejsou omezena jenom na řízení v prvním stupni, ale mohou se týkat také řízení o opravných prostředcích či o jiných prostředcích nápravy.

Odborný garant:
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Organizační garant:
Mgr. Jan Holas
Publikační výstup:
sborník (e-kniha)

nahoru