| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Základní informace

Základní informace pro účastníky konference COFOLA 2018 v česko-slovenských sekcích.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity pořádá XII. ročník konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2018.

Termín konání konference:

19. – 21. dubna 2018.

Místo konání konference:

Univerzitní centrum Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 2, Telč.

Informace ohledně dopravy na konferenci (je zajištěna autobusová doprava od Právnické fakulty Masarykovy univerzity do Telče a zpět) naleznete výhledově v sekci Doprava na konferenci.

Harmonogram:

Naším cílem je zkvalitnit obsah konference a příspěvků a tím posunout konferenci dále. Chtěli bychom zajistit, aby měli účastníci průběžnou zpětnou vazbu ke svým příspěvkům. Naše snahy jsou vedeny dvěma cíli:

a) poskytnout účastníkům dostatečnou zpětnou vazbu od interních a externích recenzentů příspěvků a tím udržovat vysokou kvalitu konference a sborníku;

b) vydat sborník v co nejkratší době po skončení konference.

Harmonogram konference COFOLA 2018 je mimo jiné z těchto důvodů následující.

Registrace účastníků v konferenčním systému:

od 8. 1. do 12. 2. 2018

Odevzdání anotace příspěvku (min. 900 znaků):*

od 8. 1. do 12. 2. 2018

Posouzení anotací příspěvků odbornými garanty sekcí: od 13. 2. do 20. 2. 2018

Fakturace přihlášených účastníků, jejichž anotace byla přijata:

od 13. 2. 2018

Odevzdání „pracovní“ verze příspěvku**:

od 13. 2. do 25. 3. 2018

První interní recenze „pracovní“ verze příspěvků:

od 26. 3. do 12. 4. 2018

Odeslání příspěvků zpět autorům spolu s interní recenzí k dopracování textu:

od 12. 4. do 19. 4. 2018

Konání konference:

19. 4. - 21. 4. 2018

Odevzdání finální verze příspěvku:

do 9. 5. 2018

Externí recenze příspěvků:

do 10. 6. 2018

Odeslání příspěvků zpět autorům k úpravě na základě externí recenze:

do 1. 7. 2018

Zveřejnění elektronického sborníku na webových stránkách fakulty:

od 1. 7. 2018 do září 2018

*Na základě anotace příspěvku vybírají odborní garanti mezi přihlášenými osobami ty, jejichž témata nejlépe odpovídají zaměření sekce. Tito vybraní přihlášení budou na konferenci potvrzeni a fakturování.

**Pracovní verze příspěvku podléhá první, interní recenzi. Měla by tedy být již uceleným pojednáním o zvoleném tématu, obsahujícím všechny vytyčené myšlenky, hlavní prameny a závěry. V zásadě by se již měla velmi blížit definitivní verzi s tím, že po sdělení výsledku první recenze bude autorkám a autorům ponechán prostor pro dílčí upřesnění, doplnění či dopracování. Rozhodně nemůže jít pouze o koncept či rozšířenou osnovu příspěvku.

Publikační výstup:

Postkonferenční recenzované sborníky z každé česko-slovenské sekce SAMOSTATNĚ s přiděleným ISBN ve formě e-book (PDF) přístupné prostřednictvím vědeckého portálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Sborníky budou vydávány postupně podle finalizace jednotlivých sekcí v průběhu července až září 2018.

!!!Šablona pro příspěvek!!!

!!!Manuál pro psaní příspěvku!!!

Stejně jako na loňském ročníku, i letos proběhne soutěž o nejlepší prezentaci a příspěvek na konferenci. Vítězní účastníci získají hodnotné knižní ceny. Mimo to bude osm nejlepších příspěvků v českém nebo slovenském jazyce doporučeno redakční radě Časopisu pro právní vědu a praxi k projednání jejich možné publikace v tomto časopise. 

Konferenční poplatek:

        1.990,- Kč, 75 EUR.

Konferenční poplatek je nutné uhradit před datem konání konference. Účastníci, kteří nesplní tuto podmínku, budou z konference vyloučeni. 

„Po zahájení fakturace (viz harmonogram) budete vyzvání elektronickou poštou k vyzvednutí zálohové faktury v elektronické podobě, která buda vystavena Obchodním centrem MU. Dále postupojte podle instrukcí, které obdržite elektronickou poštou. Poplatek nelze hradit hotově v den konference. V případě nepublikování příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací. Konferenční poplatek je možné zaplatit i kreditní kartou."

 


nahoru